Vejledning til Forstaaelse af Telegrafen og Telefonen
samt Stræknings- og Sporskiftesikringsanlægene

Forfatter: C. E. Walsøe

År: 1903

Forlag: Julius Aagaard

Sted: København

Sider: 160

UDK: 621.39 Vejl

Emne: Trykt som manuskript

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 181 Forrige Næste
Sporskiftets Motor staar nøjagtigt i en af de to Stillinger. Motoren, der ligger udenfor Sporskiftet, bevæger et Snække- hjul, hvis Bevægelse gennem en Forbindelsesstang overføres til en almindelig Schnabel & Hennings Laas mellem Tungerne. Til hver Sporskiftehvirvel svarer eet eller to Sporskifter. Signalhvirvlerne staa i Forbindelse med Motorer, anbragte paa de tilsvarende Signalmaster. Forbindelsen mellem Motor og Signalarm tilvejebringes ved Hjælp af en elektrisk Kobling (se Side 105). Strømmen gennem dennes Elektromagnet, Koblingsstrømmen, der sluttes, naar den paagældende Togvejs- hvirvel omlægges, er ført over en Række Kontakter i Central- apparatet. Disse Kontakter ere kun lukkede, naar den foran nævnte Kontrolstrøm over de til Togvejen hørende Sporskifter er sluttet; først naar samtlige disse Kontakter ere lukkede, bliver Signalarmen koblet til Motoren og følger dennes Be- vægelse; brydes en af Kontakterne, t. Eks. ved at et af Spor- skifterne opskæres, bringes eventuelt Signalarmen ved sin egen Vægt eller en Kontravægt tilbage til Normalstillingen. Over Signalmotoi'en føres ligesom ved Sporskiftet en Kon- trolstrøm, der passerer en Elektromagnet med Tableau paa Betjeningsposten, som derigennem kan kontrolere Signal- Motorens Virkning. Ere alle de til en Togvej hørende Sporskiftehvirvler omlagte i den rigtige Stilling, kan Togvejshvirvelen omlægges og derefter — hvis Sporskifte-Kontrolstrømmen er sluttet — den eller de til Togvejen svarende Signalhvirvler. Idet Signalhvirve- len omlægges, indstilles Signalarmen, men kun dersom Koblings- strømmen er sluttet, og alle de respektive Sporskiftetunger slutte fuldstændig til Skinnen. Ledningen fra Centralapparatet til Signalmotoren er nemlig ofte som en yderligere Sikkerhed, ført over en elektrisk Kontakt (Tungekontakt) i hvert af de vigtigste Sporskifter. Denne Kontakt er kun sluttet, naar Tungen ligger tæt til Skinnen. Som sædvanlig aflaaser Sig- nalhvirvelen Togvejshvirvelen, og denne igen Sporskiftehvirv- lerne gennem et mekanisk Aflaasningsregister øverst i Central- apparatet. En omlagt Togvejshvirvel fastholder desuden i Normalstilling de Togvejshvirvler, med hvis tilsvarende Tog- vej den indstillede kolliderer.