Vejledning til Forstaaelse af Telegrafen og Telefonen
samt Stræknings- og Sporskiftesikringsanlægene

Forfatter: C. E. Walsøe

År: 1903

Forlag: Julius Aagaard

Sted: København

Sider: 160

UDK: 621.39 Vejl

Emne: Trykt som manuskript

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 181 Forrige Næste
145 Den elektriske Betjeningslaas er opskærelig ligesom den almindelige Siemenske Betjeningslaas, idet Snækkehjulet kun har Forbindelse med Sporskiftet gennem en fjedrende Ind- klinkningsmekanisme. Opskæres Sporskiftet, brydes tillige den Kontakt, hvorover ellers Kontrolstrømløbet er sluttet. Betje- ningsposten averteres herved om Sporskiftets Tilstand gennem Tableau vekslingen og en Ringning. Paa samme Maade og ved Hjælp af samme Kontakt underrettes Posten ogsaa, dersom en Sporskiftning ikke er bleven fuldført (smig. Side 143). Den nødvendige elektriske Strøm faas fra et Akkumula- torbatteri (t. Eks. med 110 Volts Spænding). Ledningerne mellem Centralapparat, Sporskifter og Signaler føres alminde- ligvis i underjordiske Kabler. Elektromotoren bestaar af Ankeret A (Fig. 99), hvis forlæn- gede Aksel danner Snækken (Skruen uden Ende), der griber ind i Snækkehjulet. Den faste Elektromagnet har dobbelt Bevikling — skema- tisk fremstillet ved mi ogma —, da Ankeret skal kunne bevæges i begge Retninger; h antyder Sporskiftehvirvelen, der slutter Kontakt mellem Batteriet og h eller 12. Samtidig med Omlægningen af h, brydes b's Kontakt med 12, hvorefter Kontakten sluttes mellem b og h. Idet Skiftningen fuld- føres, skifter Motoren automatisk Veksleren V fra Kontakt med ma til Kontakt med mi. Efter Omlægningen af h gaar Strømmen saaledes gennem 12, m2, V, A og tilbage til Batteriet gennem 13. Sporskiftet om- Fig. 99. 10