Vejledning til Forstaaelse af Telegrafen og Telefonen
samt Stræknings- og Sporskiftesikringsanlægene

Forfatter: C. E. Walsøe

År: 1903

Forlag: Julius Aagaard

Sted: København

Sider: 160

UDK: 621.39 Vejl

Emne: Trykt som manuskript

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 181 Forrige Næste
153 en tillige betjener Sporskifter eller Signaler, erstattes Blokhaandtagene med almindelige Togvejshaandtag. paa Signalposterne af: Blokøjne i Antal svarende til Togvejenes Antal og elektriske Forbindelsesled til Togvejshaandtagene. Samtlige Blokhaandtag og Blokøjne ere forsynede med Paaskrift, der nærmere angiver deres Betydning. Paa Signalposterne holdes Togvejshaandtagene elektrisk blokerede af Kommandoposten, og det saavel i Nornialstillingen som i Togvejsstillingerne. Kommandoposten maa altsaa fri- give alle Togvejshaandtagets Stillinger. Ved Blokhaandtagenes Bevægelse til venstre eller til højre deblokeres Signalposternes tilsvarende Togvejshaandtag, som derefter, saafremt Sporskif- terne ere rigtig stillede, kunne bevæges, enten opefter eller nedefter. Deblokeringen tilkendegives paa Signalposten ved, at det paagældende Blokøje skifter Farve og bliver hvidt. Naar Tog- vej shaandtaget er indstillet — Kommandopostens Ordre altsaa udført — blokeres det automatisk, samtidig bliver Blokøjet halvt rødt og halvt hvidt saa vel paa Signal- som paa Kom- mandoposten. Sidstnævntes Blokhaandtag bliver dog først blokeret, naar det første Signal for den indstillede Togvej vises, og vedbliver at være blokeret, saa længe Signalet er vist. I Tilslutning til Blokapparaterne er der paa de paagæl- dencle Signalhaandtag anbragt elektriske Signalspærringer, og paa Blok- eller Togvejshaandtagene paa Kommandoposten