Vejledning til Forstaaelse af Telegrafen og Telefonen
samt Stræknings- og Sporskiftesikringsanlægene

Forfatter: C. E. Walsøe

År: 1903

Forlag: Julius Aagaard

Sted: København

Sider: 160

UDK: 621.39 Vejl

Emne: Trykt som manuskript

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 181 Forrige Næste
154 elektriske Togvejsspærringer, ved Hjælp af hvilke den fornødne indbyrdes Afhængighed mellem samtlige sammenvirkende Poster tilvejebringes. Endvidere er der over de Signalhaand- tag, som kun kunne bevæges efter Tilladelse fra en anden Signalpost, anbragt Tableauapparat, Tilbagemeldere, der ved en hvid Skive vise, naar denne Tilladelse er given. Batte- rierne bestaa af Hellesens Elementer, og paa hver Post er anbragt et Reservebatteri, som kan indstilles ved Hjælp af en plomberet Batteriveksler. Ledningerne (Enkeltledning) imellem Posterne føres oftest underjordisk i Kabler. Paa Pl. III er vist den fuldstændige Sikringsplan for en Station med 1 Kommandopost og 2 Signalposter. (Paa Be- tjeningsskemaet mangler Angivelse af Signalhaandtagenes Spærring for Togvejene Nr. 4, 5 og 11, 12 henholdsvis i Post II og Post I. For disse Togveje er henholdsvis kun Signalerne Dn; Di og Cn, Cj fri). C. Forbindelsen mellem Stræknings- og Sporskiftesikringsanlægene. Hvor der findes Strækningsblokforbindelse mellem to Nabo- stationer, tilvejebringes Forbindelsen mellem Stræknings- og Sporskiftesikringsanlæget meget simpelt, naar den paagældende Station kun har Siemensk (mekanisk eller elektrisk) Anlæg og kun een Post, idet der paa dennes Centralapparat anbringes et almindeligt Strækningsblokapparat. Dersom det næste Stationsinterval ogsaa har Strækningsblok, forsynes Stationens Post med. 2 Blokapparater (ialt 4 Felter), saaledes at Statio- nen selv danner et Blokinterval mellem sammenhørende Ind- og Udkørselssignaler, o: Strækningsblokken er gennemgaaende; naar et Indkørselssignal har været vist, kan dette altsaa ikke atter vises, før Udkørselssignalet for samme Togretning har været vist og er blevet blokeret, d. v. s. Toget har forladt Stationen. Sikringsplanen for en saadan Station efter det ældre Siemenske Centraltz/7<?«swz)^ssystem findes paa Plan I.