Vejledning til Forstaaelse af Telegrafen og Telefonen
samt Stræknings- og Sporskiftesikringsanlægene

Forfatter: C. E. Walsøe

År: 1903

Forlag: Julius Aagaard

Sted: København

Sider: 160

UDK: 621.39 Vejl

Emne: Trykt som manuskript

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 181 Forrige Næste
155 Har Stationen flere Poster, er Strækningsblokken ogsaa ofte gennemgaaende. Signalposten har i saa Fald et særligt Strækningsblokfelt for Udkørsel, som blokeres samtidig med, at Posten blokerer sit Udkørselssignal, og først atter deblo- keres, naar den første Strækningsblokpost blokerer sit Signal. For Indkørsel er Ledningen fra Stationspostens almindelige Indkørselssignalblokfelt ført tilbage over Strækningsblokpostens tilsvarende Felt, saaledes at dette deblokeres, naar Stations- posten blokerer sit Indkørselssignal. De Stationer paa dobbeltsporede Banestrækninger med gen- nemgaaende Bloksystem, hvor der skal finde Togo verhaling Sted, forsynes med en enkelt saakaldt Overhalingsknap (Pl. I og IV B7). Denne bestaar af en almindelig Vækkerknap (Side 94), som ind- skydes saaledes i Blokforbindelsen, at Stationen i Tilfælde af Overhaling, alene ved at nedtrykke Overhalingsknappen og dreje rundt paa Induktors vinget (altsaa uden at fjerne nogen Plombe) kan deblokere sit eget Indkørselssignalblokfelt, efter at det Tog, der skal overhales, er kørt ind. Den gennem- gaaende Strækningsblok er da selvfølgelig i dette Øjeblik brudt paa Overhalingsstationen. Har Stationen Schnabel & Henningsk Anlæg, kan Stræk- ningsblokken ikke gøres gennemgaaende. Forbindelsen mellem Stræknings- og Stationssikringsanlæget bliver i dette Tilfælde baade mindre fuldstændig og mindre simpel. Tilslutningen tilvejebringes ved Hjælp af et Siemensk Strækningsblokapparat, som anbringes oven paa Signalpostens Centralapparat i den Ende, hvor Signalhaandtagene findes. Paa Grund af det Schnabel & Henningske Aflaasningsregisters Beliggenhed og Konstruktion kan der dog ikke tilvejebringes en saadan Forbindelse mellem Blokapparat og Signalhaandtag, at Mellem- eller Knudestationers Ind- og Udkørselssignaler for samme Togretning komme i indbyrdes Afhængighed. Hver enkelt Signalposts Ind- og Udkørselssignal er altsaa ligesom paa Endestationer henholdsvis Ende- og Udgangspunkt for det tilstødende Blokinterval. Som Følge heraf maa derfor den nærmest bagved liggende Strækningsblokpost ved at blokei'e sit eget Signal for et mod Stationen kørende Tog Overhalingsknap. (Siem. & Hal.)