Almindelige Bemærkninger om Tandhjul.

År: 1919

Sider: 52

UDK: 621. 83 Niel-gl

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 68 Forrige Næste
København A/s Nielsen & Winther banmark Almindelige Bemærkninger om Tandhjul. IGENNEM en lang Aarrække har vi sat et stort Arbejde ind paa at systematisere, udvikle og forbedre Tandhjulsfræs- ningen, og vi er fremdeles ved Nyanskaffelser af forskellige moderne Hjulfræsemaskiner — væsentligst af egen Konstruk- tion og Fabrikat — fuldt ud paa Højde med de ledende udenlandske Fabrikker paa dette Omraade. Cylindriske Tandhjul, Snekkehjul og tildels Skruehjul fræser vi med Snekkefræser, og medens Hjulet rolerer. For hver Deling anvendes kun een saadan Fræser uanset Tandantallet. Man opnaar derved en ensartet Fortanding og altid den absolut korrekte Tandform, og som Følge deraf den bedst mulige Indgribning og Gang. Vi benytter udelukkende Evolventefortanding. Vi leverer komplette Tandhjul i enhver ønskelig Udførelse og er til Fremstilling af disse ligeledes i Besiddelse af de mest moderne Værktøjsmaskiner og Hjælpemidler, saaledes at vort Fabrikat opfylder enhver Fordring til Nøjagtighed og Ydeevne. Da vi disponerer over en righoldig Modelsa ni lin g af Tand- hjul, kan vi i de fleste Tilfælde spare vore Kunder for Model- udgifter, hvilket navnlig er af stor Betydning i Tilfælde, hvor der kun er Brug for enkelte Hjul. Cylindriske Tandhjul fremstiller vi i enhver Udførelse indtil en Diameter paa 2100 mm og efter de paa Side 13 og 14 opførte Normale Delinger. — Vi kan ogsaa udføre Hjul med andre Delinger, men maa da fremstille dertil fornødne Fræsere paa vedkommende Kundes Regning, hvad der dels tager lang Tid og dels fordyrer Hjulet ret betydeligt.