To Løste Gaader
Et Stykke Dansk Industri- Og Handelshistorie

Forfatter: C. Nyrop

År: 1901

Forlag: Cohens Bogtrykkerier

Sted: København

Sider: 15

UDK: 338.6 (489)

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 30 Forrige Næste
To løste Gaader paa at bygge Oliemøller med en af ham anmeldt Konstruktion og Skibsbygmester Peter Jørgensen fik 1829 en lignende Eneret paa en af ham anmeldt Oliepresse. Og saa var der Tilvirkningen af de saa kaldte Hærner, de Hestehaarspuder, mellem hvilke Frøet i uldne Poser lagdes til Presning. »Den danske Manufakturhandel« havde benyttet en Sadelmager Weigand hertil, nu var Virksomheden gaaet over til Sadel- mager I. R. Münnich, hvis Tilvirkningshemmelighed Drewsen forgæves søgte at erobre. Han henvendte sig endog til Kommerce- kollegiet heroin. Sagen havde nemlig Betydning for ham, der hurtigt var bleven Danmarks største Oliemøller; den næst- største var Proprietær C. F. Berg paa Skjoldemose ved Svend- borg (Bevilling 8/2 1812). Drewsen havde taget fat med sin sædvanlige Energi. Paa en Rejse i Holland lærte han endog at raffinere Olien for ogsaa al kunne sælge Lampeolie, og i 1824 søgte han Kancelliet om Ret til at have el Udsalg af raffineret Olie i København. Han var, skriver han, i Stand til at raffinere »meget store Partier,« og Olieprisen var ved hans Virksomhed gaaet ned fra 40 Sk. til 24 Sk. pr. Pot. Urtekræmmerlavet modsatte sig med Kraft hans Ansøgning, men i November 1824 kom Be- villingen dog, og saa indbringende var Virksomheden, at han fik sin Svigersøn Kaptajn S. N. Beutner til ogsaa at anlægge en Oliemølle paa det nærliggende Springforbi. Privilegiet, der i den Anledning søgtes og udstedtes, er af 20. Maj 1826. Fra Sommeren 1826 arbejdede nu Møllerne paa Retraite og Springforbi sammen. 1826—27 pressede de 9345 Tdr. Frø 1327—28 6875 Tdr. og 1 <828 —29 7274 Tdr., hvorved er at mærke, at 6—7000 Tdr. var det Kvantum, der kunde presses ved normal 1 dagligt Arbejde, og at 9000 Tdr. ikke kunde presses uden ved i en betydelig Del af Aaret at arbejde Nat og Dag. Virksomheden gik altsaa fortræffeligt, da den i Sommeren 1<83() med ét — standsede, hvorom Drewsen nærmere udtaler sig i en sidst i Maj 1831 udsendt Piece »Bidrag til Kundskab om de danske Oliemøllers Forfatning i 1831.« Han taler heri med haarde Ord om en Forordning af 14. April 1831, der frilog nogle fremmede Produkter, hvoriblandt Hampeolie, for Indførselstold. Herved, skriver han, »er vore