Det Danske Haandværks Historie

Forfatter: R. Berg

År: 1919

Forlag: Nordisk Forlag

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 152

UDK: 338.42(489) Ber

DOI: 10.48563/dtu-0000201

Emne: Oplag: 1500 Eksemplarer

Haandværkerret. Oversigt over de for Haandværk og den mindre Industri gældende Love og Retsregler. 1918.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 164 Forrige Næste
I INDLEDNING Den danske Haandværker har ikke haft det Held som den danske Bonde at blive Genstand for hele Folkets Interesse og Beundring. Bonden blev i Slut- ningen af det 18. Aarhundrede i Følge den. herskende Kulturstrømning alles Yndling; et Par Menneskeal- deres Reformarbejde lagde Grunden til den frem- trædende Stilling i økonomisk, politisk og social Henseende, han indtager i vor Tid. Det Arbejde, han selv har ydet, den Intelligens og Flid, han selv har nedlagt i vort Samfundsliv, har yderligere med Rette befæstet hans Stilling. En saadan Medgang fik Haandværkeren aldrig. Han var i ældre Tid lige saa vel som Bonden Smaa- manden, hvem ingen regnede. Ingen Kulturstrøm- ning gav ham Plads i Folkets Hjærte, og den nye Tids Kapitalkoncentration, og Storindustri har gan- ske revet det Grundlag bort, hvorpaa han arbejdede» og hvorpaa han udfoldede sine Evner. Og dog har den danske Haandværker lige saa vel som Bonden ydet sit Bidrag til vor fælles Kultur. Saavist som Kunst og Haandværk ikke kan ad- skilles, saavist har Haandværkeren Aarhundreder igennem frembragt uforglemmelige Vidnesbyrd om sin Aands og sin Haands Snille, om sin gode solide Smag, formet i et Sprog, der i al sin Jævnhed og