Det Danske Haandværks Historie

Forfatter: R. Berg

År: 1919

Forlag: Nordisk Forlag

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 152

UDK: 338.42(489) Ber

DOI: 10.48563/dtu-0000201

Emne: Oplag: 1500 Eksemplarer

Haandværkerret. Oversigt over de for Haandværk og den mindre Industri gældende Love og Retsregler. 1918.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 164 Forrige Næste
II HA AND VÆRKERNES SOCIALE STILLING I MIDDELALDEREN Har der saaledes allerede fra gammel Tid været Haandværkere i Danmark, saa kan man dog først forholdsvis sent tale om en egentlig Haandværker- stand af fastboende, selvstændige Haandværkere. En saadan kunde først opstaa, hvor Befolkningen var talrig nok til at underholde dem, og hvor Omstæn- dighederne i det hele taget skabte Afsætning for de- res Arbejde. Dette skete hen i det 14.—15. Aarhundrede, efter- haanden som Købstæderne voksede frem. Enten nu disse har udviklet sig af Landsbyer eller de er opstaaet om et kongeligt Slot, et Bispesæde, et Kloster, eller voxede op paa Grundlag af et tidligere Markedssted, saa fandtes her den købedygtige Kun- dekres, der kunde give Haandværkere Lejlighed til at bosætte sig fast. Disse Haandværkere maa man imidlertid ikke i nogen Henseende tænke sig i Smag med Nutidens. De har sikkert paa faa Undtagelser nær til at be- gynde med været Lønarbejdere med faglig Uddan- nelse, saaledes at de i det væsentlige kun har stillet deres Arbejdskraft til Raadighed for Kunden, der har udleveret dem alt det nødvendige Materiale. Antallet af Haandværkere har næppe været me-