Det Danske Haandværks Historie

Forfatter: R. Berg

År: 1919

Forlag: Nordisk Forlag

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 152

UDK: 338.42(489) Ber

DOI: 10.48563/dtu-0000201

Emne: Oplag: 1500 Eksemplarer

Haandværkerret. Oversigt over de for Haandværk og den mindre Industri gældende Love og Retsregler. 1918.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 164 Forrige Næste
HAAND VÆRKERNES ØKONOMISKE OG SOCIALE STILLING I DET 16. AARHUNDREDE Kongemagtens Kamp for at hæmme Lavene er at betragte som den overordnede Magts Ønske om at formidle mellem de forskellige Befolkningsklasser. Det er langtfra nogen Bevægelse mod Frinæring. Tværtimod. Det er naturlige Forsøg paa at regulere i et Samfund, hvor ingen var rige, de fleste fattige, og hvor stadig Hovedretningen i al Næringspolitik maatte være at skaffe enhver sit og værne om de en- kelte Klassers Rettigheder. Man var endnu langt fra Individets Frihed til at skaffe sig sit Erhverv som han kunde bedst. Tendensen fra Kongemagtens Side er tydelig nok. Der er ogsaa af og til noget, der kan ligne et økono- misk Program. Men som Regel gennemføres det ikke konsekvent og tit med et underligt lokalagtigt Præg over det hele. At Haandværkerne altid hørte til den fattigere Del af Samfundet er givet. Vi savner paalidelige Efterretninger fra ældre Tid om en Haandværkers Fortjeneste. Først langt hen i det 16. Aarhundrede foreligger spredte Oplysninger. Fra omkring 1590 er der bevaret en af Borgmester