Danmarks Malerkunst
Billeder og Biografier samlede af Ch. A. Been

Forfatter: Ch. A. Been

År: 1903

Serie: 2. Del

Forlag: Det Nordiske Forlag

Sted: København

Sider: 255

UDK: 75(48)st.f.

Kapitlerne indledede af Emil Hannover

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 268 Forrige Næste
den yngres. De farverige og glansfulde Land- skabs- og Figurbilleder, han under Paavirk- ning af Zahrtmann og Viggo Pedersen havde malet i Italien, havde ikke lovet andet end en fremragende Natur-Iagttager mere for vor Kunst. Men allerede i de Tegninger til Grundtvigs „Den signede Dag“, han fuld- førte snart efter sin Hjemkomst, var der en stormfuld Fantasi, der bebudede, at som et Uvejr kunde denne Kunstner ventes at ville komme over Landet. Det trak sammen i hans Sind til stor og voldsom, modig og trodsig Fremfærd. Der var Storm af det tilstundende Uvejr i Bethesdadammens Skare af Stakler, der vanvidsgrebne styrter sig mod Vandet, som Englen rører. Der var et Lyn af Geni i Paradismuren, som himmeldristigt tænkt taarner sig omkring Scenen med Kristus og Røveren i Edens Have. Der flammede et andet Lyn af Geni i det Blik, som Pennina krydser med Hanna. Men først i 1894 kom med „Kristus i de Dødes Rige“ det hele Uvejr til Udbrud. Der maa ved den Tid have opsamlet sig et Overmaal af mægtige Skønhedsindtryk i Skovgaards bundmodtage- lige Sind. Thi det er, som havde en Sam- mentørning af saadanne Indtryk foranlediget den Eksplosion, der fremkaldte dette Billed. Det er — tilsyneladende ikke uden Kend- skab til Tintorettos Fremstilling af det sam- me Æmne (Christo in limbo, S. Cassiano i Venedig) — bygget over en Fantasi af Grundt- vig; dets Grundstemning er et Halleluja, hvori klinger Tonen fra Grundtvigs brusen- de Orgel. Men fraregnet nogle endnu skæl- nelige Drag af Michelangelo i Evaskikkelsen i Billedet har Sammentørningen i Skovgaards Sind af mange Steds fra modtagne mægtige Skønhedsindtryk medført, at ellers intet af disse lader sig enkeltvis paapege. Det er paa de storladne Formationer i Billedet bare kendeligt, at store Kræfter har tørnet sam- men og en stor Naturbegivenhed fundet Sted i en stor Kunstners Sjæl. Der synes efter denne vældige Udladning i 1894 at være paafulgt stillere Tider i Joa- kim Skovgaards Indre. Hans Kunst fik i hvert Fald et roligere — og paa et af dens væsent- ligste Omraader et noget mindre personligt — Præg. Alt imedens han stedse fortsatte Rækken af sine udmærkede naturalistiske Landskaber (med Motiver navnlig fra Hal- land) og forøgede det lille Tal paa sine Skild- ringer fra Grækenland (bl. a. med det dej- lige Billed af Karyatidehallen ved Erechthei- on), fandt hans religiøse Bevægethed tilfreds- stillende Udtryk i Giottos og hans samtidiges Figurstil. (Altret til St. Nikolajkirke i Svend- borg, Bebudelsen i Helligaandskirken, Mo- saikerne til Immanuelskirken, Forarbejderne til Dekorationen af Viborg Domkirke). Vel sprængte en Gang imellem hans sunde Sans og hans Sansers Sundhed den middelalder- lig asketiske Figurtegning, der under hans mandige Haand blev robustere, undersæt- sigere — og stundom ogsaa noget plump. Men med sit Forsæt gik han meget mere ud paa at bevare end paa at sprænge den gamle Kunsts Formler, ydmygt erkendende, at i Kirkens Kunst har Nutiden ringe Mulig- heder for at frembringe noget nyt, der kan maale sig med det bedste gamle. Paa andre Omraader har derimod Joakim Skovgaards dekorative Stil intet ladet tilbage at ønske i Retning af personlig Bearbejdelse af Over- leveringerne. Der blev til Tider ikke andet tilbage af disse i hans Stil end rent i Almin- delighed noget af al gammel Kunsts naive enkle Væsen. Man tænke paa hans Folke- visebilleder (Jomfru i Hindeham“, ,Jomfru i Fugleham“, „Urselille“). Man tænke frem for alt paa den store Vandfarvetegning af „Den nyskabte Eva“, i hvilken Eva ogsaa kunstnerisk svarer til sin Betegnelse som nyskabt, og i hvilken i det hele ikke et Gran af Lærdoms-Støv har affrisket Indtrykket af Tidernes, Menneskenes og Blomsternes frydefulde første Morgen. At han har magtet just dette Æmne just i denne tindrende rene Aand, viser maaske bedre end noget andet, at Joakim Skovgaard med al sin Kultur for- ener ikke blot en frisk, men en urfrisk Sans- ning af Skabningens Skønhed. Og det siger sig selv, at denne Ævne er en Kilde, der gennemrisler hans øvrige Anlæg og frem- bringer Frodigheden i dem. Men der er jo Sider af hans Kunst, som videre og finere bestemmer hans Personlig- hed, men som maa lades ude af Betragtning her, hvor Talen ikkun er om ren Maler- kunst. En stor og rig Virksomhed har Joa- kim Skovgaard udfoldet som Keramiker, og 218