Fra engelsk Industri og højere teknisk Undervisning

Forfatter: H.I. Hannover

År: 1903

Forlag: J. Jørgensen & Co. (M.A: Hannover).

Sted: København

Sider: 45

UDK: 338(42) Han

Emne: Særtryk af "Ingeniøren".

Delvist referat af et Foredrag i dansk Ingeniørforening den 16. December 1902.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 56 Forrige Næste
 -- l-üy -- 33 nu en Studei’ende havde tilbagebetalt sin modtagne Un- derstøttelse. Værst ved den hele Ordning er det maaske, at de Studerende møde med ret forskellige Forud- sætninger. Dette fremgaar jo allerede tilstrækkelig tydeligt af Balfours Tale. Endnu kraftigere er det frem- hævet af Manchester Skolens Chef, den bekjendte Prof. Reynolds. Til hans Udtalelser*) knytter „Engineering1'1' den Bemærkning, at Eleverne ganske vist bør fanges ind med store Net for at faa fat i mange Elever, men Net- tene bør dog have vide Masker, for at man ikke skal indfange dem, der ikke ere kapable til at drage til- strækkelig Fordel af Undervisningen. At Staten kun ganske undtagelsesvis driver de højere tekniske Undervisningsanstalter, kan tildels for- klares ved, at den ikke selv i nogen nævnevær- dig Grad bruger de Ingeniører, som uddannes dér. Den har overhovedet kun Brug for forholdsvis faa Ingeniører, f. Eks. ingen Brug for Jærnbaneingeniører, da Jærnbanerne alle ere i private Hænder. De forholds- vis faa højere Ingeniørposter, navnlig Tilsynsposter, som høre under Staten, besættes med de saakaldte »Royal Engineers'^, et militært Ingeniørkorps. Selvfølgelig influ- erer det paa Antallet af de Studerende ved de højere tekniske Undervisningsanstalter, at Afgangsdiplomer der- fra ikke kunne hjælpe dem til bedre Statspladser, saa- ledes som hos os. *) En Udtalelse af ham, som er anført i Engineering af 10de Oktbr. 1902, S. 473, begynder saaledes: „It cannot be too strongly arged, that, the ultimate usefulness and success of these institutions rest entirely upon the complete organisation of secondary education, without which no adequate scientific, technical and arti- stic training, especially for the leaders of our industries, is possible“.