Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskabs Historie II
Selskabets Historie i Tiden fra 1869-1918

Forfatter: H. Hertel

År: 1919

Forlag: August Bangs Boghandel

Sted: København

Sider: 394

UDK: 63(06)

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 420 Forrige Næste
LEGATER OG FOND, henlagte under Det kgl. danske Landhusholdningsselskabs Be- styrelse efter 1868: 1. 1876, Grosserer G. Buscks Legat til Præmier ved fremtidige Mejeriudstillinger, navnlig for Eksportost....................... 2200 Kr. « 0. 2. 1883, Grosserer N. F. Muncks Legat til Præmier for Smede og Maskinfabrikanter ved Landmandsforsamlingerne; oprettet af hans Søn, Grosserer Chr. H. Munck. 1200 — « - 3. 1883, Godsejer Christian Schmidt til Vibygaards Legat til Understøttelse af trængende Landmænd udenfor Bondestan- den, som har været Ejere eller Forpagtere af Landejendomme i Danmark.................... 100000 — « 4. 1888, Inspektør N. P. J. Buus’s Legat til Støtte for en af Landhusholdningsselska- bets udtjente Landvæsenslærlinges Uddan- nelse paa Landbohøjskolen. Under i øvrigt lige Forhold har en Thybo Fortrinsret. Op- rettet af en Kreds af Bidragydere til Minde om afdøde Inspektør Buus, Rosvang. . . 1600 — « - 5. 1889, Sjællands Stifts Brandforsik- ringsfond til Understøttelse af trængende Landmænd paa Sjælland.......................... 4500 — « - 6. 1891, Etatsraad Philip W. Heymans Legat til Præmier for Slagterisvin....... 5400 — « - 7. 1892, Pastor emeritus E. F. Jørgen- sens og Hustru Julie, født Kerstens, Legat til Indkøb af gode Avlsredskaber til en Præst i Sønder-Bork, som interesserer sig for Landvæsenet, om en saadan maatte fin- des. Forøvrigt har Selskabet fri Raadighed over Kapital og Renter.......................... 500 — « - At overføre... 115400 Kr. « 0