Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskabs Historie II
Selskabets Historie i Tiden fra 1869-1918

Forfatter: H. Hertel

År: 1919

Forlag: August Bangs Boghandel

Sted: København

Sider: 394

UDK: 63(06)

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 420 Forrige Næste
_____________ _________________ BILAG 389 Overført... 115400 Kr. « 0. 8. 1903, Forpagter Bokelmanns Legat til Understøttelse: 1) af trængende Landmænd udenfor Bondestanden, som har været Ejere eller Forpagtere af Landejendomme i Dan- mark, 2) af Mænd, der har udmærket sig ved fortjenstfuld! Arbejde i Landbrugets Tje- neste og 3) af yngre Mænd, der søger videre- gaaende videnskabelig Uddannelse som frem- tidige Lærere eller Konsulenter i Landbruget 50000 — « - 9. 1903, Gammeleje-Legatet til Uddeling af Ærespræmier enten ved Landmandsfor-, samlinger, Udstillinger eller lignende, eller til særlig fremragende Mænd eller Kvinder, der paa en eller anden Maade har gjort sig udmærket fortjente af det danske Landbrug 5000 — « - 10. 1906, Proprietær J. H. Holms Legat til Uddannelse af unge Landmænd udenfor Bondestanden......................... 116000 — « - 11. 1912, J. Pedersen-Bjergaards Legat af 26. Marts 1913 til Uddeling af Præmier for særlig fremragende Ydelser af Folk i smaa Kaar paa følgende Omraader: Fjerkræ- avl, Biavl, Frugtavl og andet Havebrug i mindre Stil, Gedehold, Mælkefaarhold, Ka- ninavl o. 1. mindre Landbrugsvirksomheder 10000 — « - 12. 1914, Brødr. Bendix’ Jubilæumslegat til Præmier for et paa Landbrugets Omraade eller til dets Bedste udført Arbejde af viden- skabelig eller praktisk Art.............. 10000 — « - 13. 1914, Købmand Jørgen Sørensens og Hustru Cecilie Sørensen, født Lan- ges Legat til Understøttelse af unge lære- villige Mennesker, der opholder sig paa Lan- det i Danmark, til videre Uddannelse, hver i sit Fag, ligegyldigt om det er Landmænd, Handlende, Haandværkere, Mænd eller Kvinder................................ 25000 - 14. 1898 og 1916, Etatsraad P. Feilbergs Le- gat til Understøttelse af unge Landbrugere paa Island, der søger praktisk eller teoretisk , Uddannelse i Landbruget................ 2400 — « - At overføre... 333800 Kr. « 0. __________________ _______________ __________________