Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskabs Historie II
Selskabets Historie i Tiden fra 1869-1918

Forfatter: H. Hertel

År: 1919

Forlag: August Bangs Boghandel

Sted: København

Sider: 394

UDK: 63(06)

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 420 Forrige Næste
BILAG 393 den i saa Henseende fornødne Instruks. Hans Løn bestemmes af Generalforsamlingen. 4 9. Kassereren vælges af Præsidiet. Vederlaget for Kas- sererens Forretning bestemmes af Generalforsamlingen. 5 10. Til at revidere Kassererens, Sekretærens og de andre Regnskabsføreres Regnskaber vælges af og blandt Selskabets Medlemmer 3 Revisorer, som fungerer i 3 Aar, og hvoraf en fratræder hvert Aar efter Omgang. Til Revisorernes Raadighed stilles det fornødne Pengebeløb til derfor at lade Talrevisionen udføre. Revisorernes Antegnelser og Regnskabsførernes Be- svarelser forelægges Bestyrelsen til Decision før den ordentlige Generalforsamling. 6 11. Samtlige ordentlige Valg ved almindelig Stemme- givning af Selskabets Medlemmer foregaar skriftlig ved Stemmesedler, som skal være indkomne til Selskabet inden Be- styrelsesmødet Dagen før den ordentlige Generalforsamling, i hvilket Bestyrelsesmøde Stemmernes Optælling skal foretages. Landboforeningernes Valg af Bestyrelsesraadsmed- 1 em mer foregaar ligeledes skriftlig ved Stemmesedler, som skal være indsendte til Selskabet inden hvert Aars 1ste Oktober. Hver stemmeberettiget Landboforening kan afgive Stemme paa en i vedkommende Amt bosiddende Mand, som er Medlem af Landhusholdningsselskabet. Stemmernes Optælling foregaar i det samme Bestyrelsesmøde, som forhandler det aarlige Forslag til Selskabets Virksomhedsplan og Aarsudgifter (jfr. § 7.) Ved Stem- megivningens Opgørelse vejer Landboforeningerne i et Amt ind- byrdes efter deres Medlemstal i det sidst afsluttede Regnskabsaar. Stemmeflerhed afgør samtlige Valg; i Tilfælde af Stemme- lighed afgøres Valget ved Lodtrækning af Bestyrelsen. Genvalg kan i alle Tilfælde finde Sted. 7 12. Den Betjent, som behøves til at forrette Budtjene- ste for Selskabet, antages af Præsidiet; hans Løn bestemmes af Generalforsamlingen. 8 13. Ordentlig Generalforsamling afholdes hvert Aar i Aarets sidste Kvartal; Dagen og Tiden bestemmes af Bestyrel- sen. Overordentlig Generalforsamling kan afholdes til en- hver Tid, naar Præsidiet finder Anledning dertil, eller naar den forlanges skriftlig af en Fjerdedel af Bestyrelsesraadet eller af 20 af Selskabets Medlemmer. Bekendtgørelser om Selskabets General- forsamlinger finder Sted med mindst 14 Dages Varsel. 9 14. Præsidiet forelægger paa den ordentlige General- forsamling : 1) Forslag til Selskabets Virksomhed for det følgende Regn- skabsaar;