Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskabs Historie II
Selskabets Historie i Tiden fra 1869-1918

Forfatter: H. Hertel

År: 1919

Forlag: August Bangs Boghandel

Sted: København

Sider: 394

UDK: 63(06)

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 420 Forrige Næste
394 BILAG 2) Overslag over Selskabets Indtægter og Forslag til dets Ud- gifter for næste Regnskabsaar; 3) Regnskaberne for det foregaaende Aar med Revisorernes Antegnelser, Regnskabsførernes Besvarelser og Revisorernes Vedtegninger samt den derpaa faldne Decision. Naar et Medlem af Selskabet ønsker at stille et Forslag, sig- tende til at indføre en ny Virksomhedsgren eller ophæve en ældre, til Afgørelse paa en Generalforsamling, skal saadant være indle- veret skriftlig til Selskabet senest 8 Dage før Generalforsamlingen og foreløbig forhandles i et Bestyrelsesmøde. Det samme gælder om Forslag til Forandring i Selskabets Love. Generalforsamlingen tager Beslutning med simpel Stemme- flerhed. 4 15. Præsidiet fører Tilsyn med Selskabets Kasse, og kun Præsidiet, eller en af Præsidenterne med de andres Bemyndi- gelse, kan udstede Anvisninger paa samme. Præsidiet drager Omsorg for Frugtbargørelsen af Selskabets Kapitalformue. Af denne anbringes 280000 Kroner paa Ind- skrivningsbevis i Statskassen. Denne Sum danner Selskabets Grundfond, som ikke maa formindskes, men skal behandles som en Arv til Fremtiden, og kan saaledes ej heller Generalforsam- lingen tage anden Bestemmelse med Hensyn til denne. Det Samme gælder om de Summer, som skænkes Selskabet i bestemte Øjemed, og hvilke nøjagtig skal anvendes efter Givernes Forskrifter. Resten af Selskabets Kapitalformue anses som et Reserve- fond, som ved særlig Anledning kan anvendes med Generalfor- samlingens Samtykke, men dog i de følgende Aar atter skal til- vejebringes i den oprindelige Størrelse. Kun Reservefondet kan benyttes som Depositum for Laan. 5 16. Forandring i foranførte Love kan kun træde i Kraft efterat være forhandlet først i et Bestyrelsesmøde og der- næst paa 2 efter hinanden følgende ordentlige Generalforsam- linger, og af den første Generalforsamling med simpel Stemme- flerhed vedtagen at nyde Fremme, af den sidste endelig vedtagen med mindst tre Fjerdedele af de mødte Medlemmers Stemmer.