Bidrag til Dansk Haandværkerundervisnings Historie
Ved Det tekniske Selskabs halvhundredaarige jubilæum den 18 september 1893

Forfatter: C. Nyrop

År: 1893

Forlag: Nielsen & Lydiche.

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 263

UDK: 373.62(489)(09) Tek

DOI: 10.48563/dtu-0000048

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 276 Forrige Næste
246 SLUTNING. i873/74 udtaler den, at det var ønskeligt, om den blev sat i Stand til at yde disse Skoler, »om hvilke det maa antages, at de stifte en ikke ringe Nytte«, en noget rigeligere Understøt- telse, end der hidtil var bleven dem til Del. I i873/74: fordeles der herefter 3460 Rd. til 21 Provinsskoler, og i i874/75 6010 Rd. til 38 Provinsskoler. Men Understøttelsen til det tekniske Institut vedblev stadig kun at være 2000 Rd., og det end- skjondt der fra Institutet kom indtrængende Andragender. Men Sagen var, at medens Regeringen nu gjærne vilde støtte Institutet, havde Rigsdagen storre Sympati for den nye Hånd- værkerskole, der paa den anden Side ikke syntes vel set af Regeringen. I Rigsdagssamlingen i873/74 lod Finansudvalgets Ordfører Regeringen høre, at den nævnte Skole havde sendt den 3 Andragender uden at have faaet blot et eneste Svar, og' Aaret efter udtalte C. Berg igjen: »Jeg ser, at den højtærede Indenrigsminister heller ikke for dette Aar har vidst, at der er Andre, der befatte sig med teknisk Undervisning i Kjøbenhavn end teknisk Institut.« Resultatet af denne lille Krig var, at hverken Skolen eller Institutet opnaaede Noget. Men saa kom Sammenslutningen, Sammenslutningen mellem det Gamle og det Nye, der paa det industrielle Omraade har været af saa stor Betydning. Det tekniske Selskabs Skole fik et Statstilskud paa 15,000 Kr., et Beløb, der som tidligere nævnt er steget til 40,000 Kr., og Statens samlede Tilskud til teknisk Undervisning i Kjøbenhavn og Provinserne der i i877/78 var 35,000 Kr., steg i i89O/91 til 219,300 Kr. Dette Aar maa dog betragtes som extraordinært, idet der til Opførelsen af tekniske Skolebyg- ninger i dette Aar bevilgedes ikke mindre end 122,300 Kr.