Bidrag til Dansk Haandværkerundervisnings Historie
Ved Det tekniske Selskabs halvhundredaarige jubilæum den 18 september 1893

Forfatter: C. Nyrop

År: 1893

Forlag: Nielsen & Lydiche.

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 263

UDK: 373.62(489)(09) Tek

DOI: 10.48563/dtu-0000048

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 276 Forrige Næste
 TILSYN FRA STATENS SIDE. 247 Som et mere normalt Aar kan derimod i892/93 betragtes, i hvilket den samlede Udgift var 128,800 Kr. Det er storre Summer, end der nogensinde for har været Tale om, og det kan derfor forstaas, at der efterhaanden er blevet spurgt: men hvorledes anvendes disse Penge, føres der noget Tilsyn dermed ? Saaledes som Forholdene naturligt havde udviklet sig, benyttede Regeringen det tekniske Selskab som Konsulent paa disse Omraader. Provinsskolerne havde jo af dem selv søgt Støtte og Vejledning hos den store Kollega i Kjøben- havn. Da der for i883/84 bevilgedes 2000 Kr. til Tilsyn med den tekniske Undervisning i Provinserne, faldt det derfor lige saa naturligt, at Tilsynet overdroges denne Skoles Forstander. Men Rigsdagen var ikke tilfreds hermed, hvad der kom stærkt frem i Samlingen i889/90. Man vilde ikke, at Tilsynet skulde udøves af en anden Skoles Forstander, det skulde ske ved en af Ministeriet særlig ansat Tilsynsmand, og som saadan blev da Tegneinspektøren ved de kjøbenhavnske Skoler Carl F. Andersen antaget. Det tekniske Selskabs Stilling som Mini- steriets Konsulent bortfaldt herefter, og i Samlingen i890/91 gik Rigsdagen endnu et Skridt videre. Der fremkom Ud- talelser om, at Regeringen burde have storre Indflydelse paa Selskabets Bestyrelse, end dettes af Regeringen godkjendte Grundplan gav den, og saa skete da den Lovforandring, som er nævnt ovenfor S. 206, hvorefter den ene af Indenrigs- ministeriets to Delegerede i dens Bestyrelse skal have Sæde i Skoleudvalget. Det er, som om en vis Lyst til at gjore den tekniske Under- visning til en Statssag er ved atvaagne, og storre Anerkjendelse