Organismer i Øl og Ølurt
Botaniske Undersøgelser

Forfatter: Emil Chr. Hansen

År: 1879

Forlag: Thieles Bogtrykkeri

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 133

UDK: 663.1 TB Gl.

DOI: 10.48563/dtu-0000251

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 150 Forrige Næste
128 TAVLE IL RØDTFARVEDE, GJÆRSVAMPELIGNENDE CELLER. Fig. 1—37, p. 65-71. 1—3'". Tre Udviklingsrækker af knopskydende Celler. Iagt- tagelserne ere gjorte ved en fortsat Betragtning af den enkelte, bestemte Celle i Ranvier’s Kammer med Lufttilledningsrør og filtreret Humleurt som Næringsvædske. 1. Kl. l'/i: En Celle- coloni, hvor Modercellen har to tilspidsede, korte Spiretraade og to Væxtpunkter, det ene i Spidsen af den ene Spiretraad, det andet i Cellens modsatte, kuppelformede Ende; hver har ud- viklet en Dattercelle. 1'. Kl. 2’/4: Den øverste Dattercelle har fra sin kuppelformede Isse udskudt en Knop, hvis første synlige Anlæg traadte frem KL l*/2. Den nederste Dattercelle er ble- ven større. 1". Kl. 2l/a: Denne er nu frigjort fra den gamle Modercelle; den sidstdannede Knop er bleven betydeligt større. 1'". Kl. 33/i: Den gamle M odercelle er atter vendt tilbage til samme Stadium, som da Iagttagelsen begyndte; Dattercellen fra Spiretraaden er den samme, og dennes Knop er bleven fuldt udviklet og fri; men fra den gamle Modercelles kuppelformede Ende er der udposet en ny Dattercelle. — De samme Udviklings- stadier gjentage sig nu 1', 1" og derpaa atter 1'", og de samme Væxtpunkter benyttes; der fremkommer saaledes stedse tilbage- vendende Cycler, kun i Henseende til Tiden, der medgaaer hertil, gjør der sig Uregelmæssigheder gjældende. 2. Kl. l'/c En oval Celle med tilspidset, kort Spiretraad har fra sin Isse udviklet en lille Knop. 2'. KL 2' U: Denne har tiltaget i Størrelse. 2". Kl. 3: Den er i Færd med at frigjøres. 2'". Kl. S’/a: Gjentagelse af Stadiet 2. — Fra samme Punkt paa Issen ved- blev den gamle Modercelle i Løbet af et Døgn at afsnøre den ene Knop efter den anden med samme Udviklingsgang og samme Form. Der hengik l'/z— 3 Timer fra det Øieblik, Knoppen viste sig, og til det, da den som færdig’ Celle af en ny ud- poset Knop blev skudt lidt tilside og løsnet fra Modercellen; i 12 Timer havde denne saaledes dannet 5 nye Celler. 3. Kl. 2*/s: En Celle med kort, tyk Spiretraad, som er kløvet og løber ud i to Spidser. 3'. Kl. 3: Fra den ene af disse ud- vikles en Knop. 3". Kl. 3’/ø: Fortsat Udvikling af samme. 3'". Kl. 43/*: Den nydannede Celle er frigjort, og Modercellen igjen vendt tilbage til Stadiet 3. — Derpaa gjennemløbes paany 3', 3", 3"' o. s. v. 4—7_ 112. Celler, som ikke blot have udviklet Spiretraade, men tillige ere i Færd med. at formere sig ved Knopskydning. Saadanne Former opnaaes navnlig, naar man, efterat have dyrket Cellerne paa Gibsblokke efter Engel’s Methode saalænge, indtil Spire- traadene ere traadte frem, derpaa overfører dem i en gjærings-