Organismer i Øl og Ølurt
Botaniske Undersøgelser

Forfatter: Emil Chr. Hansen

År: 1879

Forlag: Thieles Bogtrykkeri

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 133

UDK: 663.1 TB Gl.

DOI: 10.48563/dtu-0000251

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 150 Forrige Næste
131 fremkom en uordentlig Hob af temmelig talrige Bacterier. Det er denne Form, der ifølge mine Iagttagelser kan affarve Urten og Carlsberg Lagerøllet, saa at disse Vædsker miste deres brune Farve og blive gulladne og uklare. 53. Bacterium fusiforme Warm., p. 36. 54. Bacterium Kochii, p. 35; a forestiller et Exemplar, hvor Cellen er i Færd med at dele sig; Væggen ses her tydeligt ligesom hos de øvrige, og jeg antager, at de alle høre til een Art. 55. Bacterium Carlsbergense nov. spec., p. 35. l.1^ . Spirillum tenue Ehrb., p. 30. Denne Afbildning fremstiller kun Brudstykker af den nævnte Art; flere ere hesteskoformede, og i Fig. a og b ses Exempler paa Tverdeling. 57. 118°. Smukke spiralsnoede Exemplarer af ovennævnte Art. 58. 1‘80. Bacillus subtilis (Ehrb.) Cohn, p. 32. I Fig. a ses Led med Sporer og- i Fig. b en spirende Spore. 59. S2°. En laug, i Løkker snoet Traad af den nærmest foregaaende Art. MYCODERMA ACETI (Kiitz.) Pasteur OG MYC. PASTEURIANUM nov. spec. Fig. 60—70, p. 33—35 og p. 93. øø. >18 °-, Kortere og længere Kjeder af Mycoderma Pasteurianum; det ses, at Leddene i samme Kjede kunne være indbyrdes meget forskjellige baade i Henseende til Størrelse og Lysbrydning; de med mørke Omrids tegnede vare de mest giindsende; a viser et Exempel paa, at en Kjede af stærkt lysbrydende Led ender med en svagt krummet og lidt opsvulmet Traad; i b ses en Kjede, bestaaende af fire Led, hvoraf det større i Midten netop har begyndt at indsnevre sig til Tverdeling; de øvrige tre vare nylig fremkomne og havde derfor endnu ikke strakt sig. Af- bildningerne ere tegnede efter et Præparat, der blev farvet blaat af Jod. 61. To af Jod blaatfarvede Kjeder af den sidstnævnte Art. 62. lAo, Særskilte Led af samme Art. 63. 111»°.t Forholdsvis store Celler, hvis Væg ses ret tydeligt; de optræde sammen med typiske Exemplarer af Mycoderma Pa- steurianum og blive ligesom disse blaatfarvede, naar de paavirkes af Jod. I den ene af Cellerne ses i hver af begge Enderne et stærkt lysbrydende, lille rundt Legeme. 64 Traadformede og tendannede Udviklingstrin af de to Mycoderma- arter. Der ses her Exempler paa de ofte barokke Former, hvormed de kunne optræde. I a har en Traad i en kort Stræk- ning delt sig i normalt timeglasformede Led og udsender derpaa et forholdsvis meget langt Led; b forestillei to teudannede Le- gemer, c et Parti af en Traad, der netop er i Færd med at dele sig; det Samme er Tilfældet med d, men det Hele har hel- et aldeles uregelmæssigt Udseende; e fremstiller et Parti af en 9*