Kjøbenhavns Nyere Kloakanlæg
Udgivet ved Kjøbenhavns Kommunalbestyrelses Foranstaltning

Forfatter: O. K. Nobel

År: 1903

Forlag: J. Jørgensen & Co. (M. A. Hannover)

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 73

Med oversigtskort og 23 planer

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 138 Forrige Næste
72 SLUTNING Stationen ved Bryghusbroen den 1ste Januar 1903 og endelig Stationen i Nyhavn den 1ste April 1903. Under hele det sidste Afsnit af Arbejdet fra 1896 til Afslutningen har Ingeniør O. K. Nobel haft den daglige Ledelse af Arbejderne under Stadsingeniøren. Efterhaanden som Anlægene ere bievne færdige, er Driften af dem bleven over- tagen af Direktoratet for Kjøbenhavns Vej- og Kloakanlæg. Alle Arbejderne ere bievne udførte ved Hjælp af Entreprenører med Undtagelse af Ledningerne paa Slotsholmen samt Jord- og Betonarbejdet ved de tre automatiske Pumpestationer, der ere udførte ved Kommunens egne Folk. I del Foregaaende er nævnt de Entreprenører, der have udført de større Arbejder, til hvilke der knyt- ter sig særlig Interesse. Men foruden dem have næslen alle Byens større Enlrepre- nørfirmaer haft større eller mindre Strækninger af Ledningerne i Entreprise. Det bør fremhæves, at alt Arbejde er udført af danske Firmaer. Hvad Bekostningen ved Udførelsen af Anlægene angaar, da kan denne for Øjeblikket ikke angives nøjagtigt. Hidtil ere nemlig kun Regnskaberne vedrørende de først udførte Arbejder ved Frihavnen og Godsbanegaarden afsluttede, medens Regnskabet for de øvrige Anlæg ikke har kunnet afsluttes, da der endnu mangler forskellige mindre Efterarbejder, saasom Reparation af Brolægning i (lader o. desk Opgives den samlede Bekostning imidlertid soin nedenfor angivet, vil Fejlen ikke være større end, at den ingen Betydning vil have — undtagen rent regnskabsmæs- sigt — ved Bedømmelsen af Anlægenes Omfang. Afskærende Ledninger med Pumpestation og Trykledning ved Frihavnen............................................... Kr. 616 988.07 Afskærende Ledninger med Pumpestation ved Godsbanegaarden . — 509143.43 Afskærende Ledninger med Pumpestationer og Trykledninger samt særlige Bygværker for den indre By med Christianshavn og Slotsholmen...........................................ca- 4399868.50 lail ca. Kr. 5526000.00 I ovenstaaende Summer er medregnet Udgifterne til Erhvervelsen af det for- nødne Areal til Nordre Pumpestation fra Kjøbenhavns Havnevæsen, derimod intet for Værdien af Arealerne til de øvrige Pumpestationer. For vestre Stations Ved- kommende blev Arealet stillet til Raadighed af Statsbaneanlægene, og Hoved pumpe- stationen er opført paa et Kommunen tilhørende Areal. Som allerede tidligere anført er der samtidigt med de afskærende Ledninger ved Frihavnen og Godsbanegaarden bleven udført forskellige Hjælpeledningci som Forlængelse af forskellige existerende Kloaker over de ved disse to Anlæg foran- ledigede nye Landdannelser. Hertil er medgaaet: Ved Frihavnen........ Kr. 174552.63 — Godsbanegaarden. . — 374 581.83 Ialt. . Kr. 549134.46 _____