Landlige Elektricitetsværker
En orienterende Vejledning

Forfatter: Jacob Bjerre, Poul La Cour

År: 1907

Forlag: Gyldendalske Boghandel

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 54

UDK: 621.31 La Cour TB Gl.

DOI: 10.48563/dtu-0000068

Udgiven af Dansk vind-elektrisitet-selskab.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 66 Forrige Næste
Dansk Vind Elektrisitet Selskab. 43 leumsmotoren, maa man have en fast Aftale med en anden Mand (f. Eks. en Smed) om, at han skal være til Tjeneste i saa Henseende, naar det kræves (jfr. S. 33). Allerede ved et saadant Værk kan der imidlertid godt blive Tale om at ansætte en mere uddannet Elektriker ved Værket, idet der allerede ved den Slags Værker ofte er saa meget Installationsarbejde at gøre i den Værket tilhørende Kreds, at der kan blive Fortjeneste nok heri foruden i den faste Løn for en landlig Elektriker. Dette er endnu mere selvfølgeligt ved større landlige Værker, drevne f. Eks. med Sugegas eller Disel. Saadanne landlige Elektrikere er i en Aarrække bleven uddannede paa Forsøgsmøllen i Maj, Juni, Juli med derpaa følgende Efterkursus ved et Anlæg, der er under Udførelse. Der optages paa disse Kursus mest Maskinsvende eller Folk, som har lignende gode Forudsætninger m. H. t. Haandelag. Nogle af de hidtil uddannede har senere faaet en Stilling som nævnt, dels gaaende ud paa at passe et Værk, dels paa at besørge Installationsarbejde der paa Egnen. Men de fleste har dog hidtil været beskæftigede ved ny Anlæg. Jo flere Værker der imidlertid bliver spredt over Landet, des mere vil dog rimeligvis de landlige Elektrikeres Virksomhed blive begrænset til en bestemt Egn og vel ofte blive sat i Forbindelse med hans Pasning af et større landligt Værk. DANSK VIND ELEKTRISITET SELSKAB. Dette Selskab er fornemmelig stiftet, fordi der ved Anlæg af smaa Elektrisitetsværker trængtes til et Mellemled mellem Fabrikanter og Installatører paa den ene Side og Landbostanden paa den anden. En Sammenarbejden af de Hjælpemidler, som Elektrotekniker! byder, og de Behov, der forekommer under landlige Forhold, var nødvendig. Ligeledes var det ønskeligt, om Tilliden til, at de paatænkte Vær- ker blev indrettede saa godt og billigt som muligt, kunde forøges ved et saadant upartisk Mellemled som D. V. E. S., der kun har til Op- gave at gøre Tjeneste i saa Henseende.