Beretning om Studierejse til Amerika

Forfatter: E. Thaulow

År: 1921

Sider: 62

UDK: 338(73) Tha Folio i mappe

DOI: 10.48563/dtu-0000193

ARBEJDSANVISNINGSDIREKTORATET

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 152 Forrige Næste
TEKNISK B1BL10TKK ARBEJDSANVISNINGSDIREKTORATET April 1921. \ JUcxåa,&o rvu i fe ’ OMn, 4 G t 1<£X> - Ic/Zo I Slutningen af Maj Maaned 1920 modtog Arbejdsanvisningsdirektoratet fra Polyteknisk Læreanstalt Meddelelse om, at Professor i mekanisk Teknologi E. Thaulow i Sommeren 1920 vilde foretage en Studierejse til Amerika og at Professoren bl. a. vilde benytte Lejligheden til at skaffe sig Oplysning om den saakaldte „psykotekmske“ Undersøgelse af Lærlinge med Hensyn til, hvilket Fag de skal vælge at uddanne sig i. Polyteknisk Læreanstalt forespurgte i den Anledning, om Arbejdsanvisningsdi- rektoratet maatte være interesseret i, at Professor Thaulow paa sin Rejse undersøgte, hvad der i Amerika er frembragt paa dette Omraacle, og oin der eventuelt kunde stilles et Beløb til Raadighed som Rejseunderstøttelse. Da Arbejdsanvisningsdirektoratet ansaa det for værende af betydelig Interesse af Hensyn til en videre Udvikling af den offentlige Arbejdsanvisnings A irksomhecl med Hensyn til Lærlinge-An visningen at faa de i Udsigt stillede Oplysninger fra Amerika, foranledigede man, at der af Indenrigsministeriet blev ydet et Beløb af 1000 Kr. som Rejseunderstøttelse til Professor Thaulow, for at han paa sin Amerikarejse kunde fore- tage den omhandlede Undersøgelse af, livad der blev foretaget vedrørende Vejledning m. v. for Lærlinge. Efter de fra Professoren under lians Rejse modtagne Oplysninger, bliver der paa mange Steder ikke fra det Offentlige truffet særlige Foranstaltninger til Hjælp for de unge Mennesker med Hensyn til Valg af Fag o. s. v., inden de skal anbringes i Lære. Ved Professorens Besøg i Washington kom lian imidlertid i Forbindelse med Hovedcentralen for Arbejdsanvisningen i Amerika og fik herigennem Lejlighed til at blive bekendt med den af denne paatænkte Plan, hvorefter et indgaaende Samarbejde mellem Skolerne og Arbejdsanvisningen, hvilken sidste i de første Læreaar fører et vist Tilsyn med de unge, skulde tinde Sted. Om denne Ordning har Arbejdsanvisningsdirektoratet fra Professor Thaulow modtaget den nedenfor aftrykte Beretning. 1 iøUo 338 <7 3) HKo