Maaleteknik 1914
Planlæggelse af Maalingen med given Tolerans

Forfatter: Jul. Hartmann

År: 1914

Forlag: Jul. Gjellerups Forlag

Sted: København

Sider: 347

UDK: 53.08 Har

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 354 Forrige Næste
337 2. Usikkerheden paa Opsøgning af Stedet resp. Tids- punktet for Enkeltmaalingen = 3. Usikkerhedsvariationer resp. Usikkerhedssvingnin- ger z/37). Usikkerhederne gør sig ved n Gentagelser gældende med et samlet Beløb AD ±AD ±A1) V n hvor F er den sædvanlige Reduktionsfaktor, og hvor A D resp. z/3 /) er Gennemsnitsværdier for de tilsvarende Usikkerheder. Bestemmelsens Kilder til Fejl er: 1. Variationernes Ujævnhed. 2. Maaleredskabets Udstrækning resp. Tiden for Enkeltmaalingen. Man benytter Normaler med større Uregelmæssighed uregelmæssig (Variationer fra Sted til Sted) end Toleransen paa Maa- Normal- lingen (Glødelampenormalen). I Almindelighed er det da den karakteriserende Egenskabs Værdi paa et bestemt Sted (i en bestemt Retning), der tjener som Repræsen- tant for Enheden. Stedet maa i saa Fald være karak- teriseret og maa opsøges med en til Maalingens Tole- rans svarende Nøjagtighed. — Sjældnere benyttes Gen- nemsnitsværdien af den varierende Egenskab. Gennemsnitsværdien for en fra Individ til Individ varierende Samling kan bestemmes ved Stikprøver. Ud- tages n, vil Bestemmelsens teoretiske Usikkerhed bestaa af to Bidrag: Variationer fra Individ til Indi vid. Gennem- snitsværdien bestemt ved Stikprøver. 1. det fra Enkeltbestemmelsernes Usikkerhed hid- AD rørende —7— I n 2. det fra Variationerne fra Individ til Individ hid- rørende AI) J. Hartmann: Maaleteknik. 22