Elektriske Maalemetoder

Forfatter: Arnold Christensen

År: 1903

Forlag: Jul. Gjellerups Boghandel

Sted: København

Sider: 93

UDK: TB. Gl. 621.317 Chr

En kortfattet Fremstilling af de vigtigeste elektriske Maalemetoder og Præcisionsinstrumenter for ensrettet Strøm.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 106 Forrige Næste
4 Endelig er Enheden for Modstand bestemt ved den Mod- stand, der gennemløbes af Strømmen i, naar der mellem dens Endepunkter hersker Spændingsforskellen i. De tre absolute elektriske Enheder ere ikke bekvemme at anvende i Praksis, da de her hyppigst forekommende Størrelser maatte udtrykkes ved meget store eller (for Strømstyrkens Vedkommende) smaa Tal. Man har derfor dannet praktiske Enheder ved at multiplicere eller dividere de absolute med en Potens af 10. De praktiske Enheder ere for Strømstyrke: i Ampere = io-1 absolute Enheder, for Spænding: i Volt = io8 » » for Modstand: i Ohm = io9 » » Da det imidlertid er forbundet med betydelig Vanskelig- hed at bestemme Enhederne efter deres absolute Defini- tion, har man vedtaget følgende internationale Defini- tioner, der komme de ovenfor nævnte meget nær. i) i Ohm er Modstanden af en Kviksølvsøjle paa 106.3 cm. Længde og 1 mm2 Tværsnit vedo0 (Vægt 14.4521 Gram). 2) i Ampére udskiller i 1 Sekund 0.001118 Gram Sølv af en neutral Opløsning af salpetersurt Sølvilte, der er udsat for Luftens Paavirkning. 3) 1 Volt er den Spændings- forskel, der hersker mellem Endepunkterne af en Leder, som gennemløbes af Strømmen 1 Ampére og har Modstan- den i Ohm. Af ældre Enheder kan nævnes den »legale« Volt = 0.9972 internationale og den »legale« Ohm =±= 106 cm Hg o°. Endvidere »Brit. Assoc. Enheden = 0.9866 internationale Ohm, og »Siemensenheden« = 100 cm Hg o°.