Elektriske Maalemetoder

Forfatter: Arnold Christensen

År: 1903

Forlag: Jul. Gjellerups Boghandel

Sted: København

Sider: 93

UDK: TB. Gl. 621.317 Chr

En kortfattet Fremstilling af de vigtigeste elektriske Maalemetoder og Præcisionsinstrumenter for ensrettet Strøm.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 106 Forrige Næste
11 For en fuldkommen proportional Skala bliver -J° = i, 111 altsaa: n j = n — z. Spejlaflæsningen er grundet paa en kendt Sætning fra Optikken, der siger, at den Vinkel, hvorunder en Lysstraale tilbagekastes fra et plant Spejl, er lig Indfaldsvinklen. I de Instrumenter, der ere beregnede til denne nA Aflæsning, er der fast- gjort et lille planslebet Spejl (S Fig. 4) til B det bevægelige Sy- ||k , stem. Lige overfor SV’”A 11 -^==3 dette anbringes en Kikkert, hvorover (el- ler under) der befin- der sig en Maalestok (AK), hvis Zifre ere plg- 4’ Spejltal*). Naar Instrumentets Spejl er vinkelret paa Kik- kertens optiske Akse og altsaa parallelt med Maalestokken, vil man i Kikkerten se dennes Traadkors dække Skalaens Nulpunkt. Drejes Spejlet nu en lille Vinkel «, vil en Del af Skalaen tilsyneladende løbe forbi Kikkerten, indtil den standser ved et nyt Punkt A. Som det ses af Figuren, vil Udslaget AK da være lig Afstanden SK X Tangens til 2«. For en stor Del Instrumenters Vedkommende er Strøm- styrken imidlertid proportional med tg«. Naar Udslagene *) Herved forstaas Tal, der ere skrevne paa en saadan Maade, at de, naar de ses i et Spejl, vise sig som rigtige Tal.