Elektriske Maalemetoder

Forfatter: Arnold Christensen

År: 1903

Forlag: Jul. Gjellerups Boghandel

Sted: København

Sider: 93

UDK: TB. Gl. 621.317 Chr

En kortfattet Fremstilling af de vigtigeste elektriske Maalemetoder og Præcisionsinstrumenter for ensrettet Strøm.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 106 Forrige Næste
20 Dette Instrument blev fremstillet i to Typer, et med en Modstand paa i Ohm og en Maksimalstrømstyrke paa 0.17 Ampere, samt et med 100 Ohms Modstand og 0.017 Amp. Maksimalstrømstyrke. Begge disse Typer havde 170 Ind- delinger paa Glaspladen. Ved Hjælp af Shuntmodstande paa og Ohm kunde Maalegrænsen udvides til henholdsvis 10, 100 og 1000 Gange saa store Værdier. Da Maksimaludslagene vil svare til henholdsvis 0.17 og 1.7 Volt Spændingsforskel mellem Instrumentets Polklemmer, kan Torsionsgalvano- metret ogsaa benyttes til Spændingsmaalinger, og Maale- grænserne kunne udvides vilkaarligt ved Hjælp af Serie- modstande. 2. Spejlgalvanometret. Ved mange Maalinger, der udføres efter Nulmetoden, f. Eks. Modstandsmaalinger med Wheatstones Bro, Kompen- sationsmaalinger o. s. v., kræves et Galvanometer, som er i Stand til at paavise meget svage Strømme. F'or al; gøre det muligt at aflæse ganske smaa Udslag, indrettes saadanne Instrumenter næsten altid til Spejlaflæsning, hvorved man tillige opnaar, at det bevægelige Systems Inertimoment bliver mindre, hvilket er af stor Vigtighed. Som Regel stiller man nemlig den Fordring til Instrumenterne, at de skulle være »aperiodiske«, hvorved man mener, at Udslaget skal foregaa som en jævn Bevægelse, der ophører uden først at udføre Svingninger om Ligevægtsstillingen. Den første Betingelse for, at dette kan finde Sted er, at Inertimomentet er lille. Endvidere maa Systemet være under Paavirkning af en Kraft, som søger at hindre Svingningerne, uden dog i