Elektriske Maalemetoder

Forfatter: Arnold Christensen

År: 1903

Forlag: Jul. Gjellerups Boghandel

Sted: København

Sider: 93

UDK: TB. Gl. 621.317 Chr

En kortfattet Fremstilling af de vigtigeste elektriske Maalemetoder og Præcisionsinstrumenter for ensrettet Strøm.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 106 Forrige Næste
46 afhængig af den Tid, i hvilken det har staaet under Spæn- ding. Endvidere har Temperaturen en overordentlig stor Indflydelse, idet Modstanden tilnærmelsesvis følger Formlen Wt — Wt «T~t hvor a er en Konstant, der er afhængig af det isolerende Stof. Disse Forhold i Forbindelse med Isolationsmodstan- dens relativt store Værdi, gør det nødvendigt at anvende særlige Maalemetoder. Forbinder man en Modstand og et Galvanometer i Serie med et Batteri, vil Galvanometrets Udslag være bestemt ved hvor R er den samlede Modstand i Strømløbet. Er nu Batteriets og Galvanometrets Modstande forsvindende i Sammenligning med den indskudte Modstand, kan man følgelig betragte denne som omvendt proportional med Ud- slaget. Paa denne Maade kan man sammenligne to store Modstande, naar der ikke er alt for megen Forskel paa deres Størrelse, thi finder dette Sted, maa det ene Udslag nødvendigvis blive lille, og et lille Udslag kan give Anled- ning til store Fejl. Imidlertid er det forbundet med stor Vanskelighed at fremstille Normalmodstande, der er større end en Million Ohm (en Megohm). Man benytter derfor ofte den Fremgangsmaade, at man ved Hjælp af Shuntmod- stande formindsker Galvanometrets Følsomhed ion Gange, og bestemmer Udslaget med indskudt Normalmodstand. Derefter udskyder man Galvanometrets Shunt, og iagttager Udslaget efter at have indskudt Isolationsmodstanden paa Normalmodstandens Plads. De sidste Udslag maa da divi- deres med ion.