Elektriske Maalemetoder

Forfatter: Arnold Christensen

År: 1903

Forlag: Jul. Gjellerups Boghandel

Sted: København

Sider: 93

UDK: TB. Gl. 621.317 Chr

En kortfattet Fremstilling af de vigtigeste elektriske Maalemetoder og Præcisionsinstrumenter for ensrettet Strøm.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 106 Forrige Næste
47 En fuldt saa simpel og paalidelig Metode bestaar i, at man under Maalingen bestemmer Batteriets Klemmespæn- ding ved Hjælp af et Præcisionsvoltmeter og maaler Strøm- styrken med et justeret Spejlgalvanometer. Man undgaar derved at anvende en Normalmodstand, idet den søgte Mod- stand findes direkte af Ohms Lov. Da Isolationsmodstanden undergaar stærke Forandringer, straks efter at det isolerende Stof er sat under Spænding, maa man lade hengaa en vis Tid, sædvanlig i Minut, før- end Maalingen foretages. Temperaturen vælges i Almin- delighed til 15° C. Er det et Kabel, hvis Isolationsmod- stand skal maales, lægges det i et Vandbad af den ønskede Temperatur. Mulige Isolationsfejl kunne herved tillige let opdages, idet Vandet trænger ind gennem den mangelfulde Isolation og formindsker Modstanden betydelig. Det kan derfor ofte være til Nytte at forudberegne denne Modstand, og hertil kan man benytte en af Werner Siemens an- givet Formel: n s i D R = —- log nat-r 27tL d hvor D og d er henholdsvis den udvendige og den ind- vendige Diameter af det cylindriske Isolationslag, medens,L er Længden og s Isolationsmaterialets specifike Modstand. Formlen kan udledes paa følgende Maade. En Rør- cylinder, hvis indre Radius er x, og hvis Tykkelse er dx, har mod en fra den indre til den ydre Flade løbende Strøm en Modstand jn dx dR = s -—-—j- • 1—J 27TX eller dR= ^T m L dx x