Elektriske Maalemetoder

Forfatter: Arnold Christensen

År: 1903

Forlag: Jul. Gjellerups Boghandel

Sted: København

Sider: 93

UDK: TB. Gl. 621.317 Chr

En kortfattet Fremstilling af de vigtigeste elektriske Maalemetoder og Præcisionsinstrumenter for ensrettet Strøm.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 106 Forrige Næste
Maaletraad, som er inddelt i et vilkaarligt Antal lige store Dele. Vi ville antage, at hver Inddeling svarer til i Meter Kabellængde, og indstille nu Slæbekontakten C paa den L’te Delstreg, idet L er hele Kablets Længde. En anden Slæbekontakt D, der gennem et Batteri er forbunden med Vandbadet, forskydes derefter, indtil Galvanometret G ikke Fig. 32. viser noget Udslag. Da er i Følge (21) _ ____AD X “ L AD + DC 'B Indføres nu AD-(-DC = L faar man x = AD Er Isolationsfejlen kun lille, det vil sige er dens Modstand meget stor, maa Batte- riet have en betydelig Spænding for at frembringe den til Maalingen nødvendige Strømstyrke. Findes der flere Isola- tionsfejl paa Kablet, giver Metoden naturligvis ikke noget brugeligt Resultat. Dersom Kablet først er nedlagt, er det forbundet med lidt større Vanskelighed at bestemme Fejlen. Er man i Stand til ved Hjælp af Kablet og et andet, fejlfrit Hjælpe- kabel at danne en Sløjfe, hvis Ender kunne bringes tæt sammen, kan man benytte de ovenfor omtalte Fremgangs- maader, idet man afleder Batteriet til Jorden i Stedet for at forbinde det med Vandbadet. Ved saadanne Maalinger, hvor Sløjfen muligvis er sammensat af Kabler med forskel- ligt Tværsnit, maa det imidlertid erindres, at Metoderne ikke angiver den virkelige Afstand x, men den ækviva- lente Afstand, og Kablernes Længde maa derfor redu- ceres, saaledes at et Kabel, der har et n Gange saa stort