Elektriske Maalemetoder

Forfatter: Arnold Christensen

År: 1903

Forlag: Jul. Gjellerups Boghandel

Sted: København

Sider: 93

UDK: TB. Gl. 621.317 Chr

En kortfattet Fremstilling af de vigtigeste elektriske Maalemetoder og Præcisionsinstrumenter for ensrettet Strøm.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 106 Forrige Næste
79 hvor n er Hovedkurblens Stilling. Apparatet tillader derfor direkte Aflæsning (Spændingens Zifre = Kurbelrheostaten-s) og kræver kun een Indstilling. Dette er den Thiermannske Kompensators væsentligste Fordel. Men den opvejes rige- ligt af to Ulæmper: For det første arbejder Normalelementet med stadig sluttet Strøm, hvilket absolut ikke er heldigt, og for det andet er Nøjagtigheden ikke stor (o.i °/o). I Følge Thiermann er Strømmen i Galvanometret be- stemt ved Nr.R.2 — XroRi Jg “ (Rx - rj + (R2 - r2) + RgR1R2 (28) I ugunstigste Tilfælde (Stilling 5, X=i Volt) faar man ved at udføre Regningen for 0.05 % Forøgelse af rT J = 5 • io~5__ 20 000 + loRg Antages Galvanometrets Modstand Rg at være 500 Ohm, faar man, naar rx forandres 005%, Jg = 2 . io~9 Amp., hvilken Strøm Galvanometret altsaa maa kunne paavise. Strømstyrker maales efter Kompensationsmetoden, ved at bestemme Spændingsfaldet i en kendt Modstand, hvor- igennem Strømmen løber. Modstanden bestaar sædvanlig af Manganinblik, der nedsænkes i Petroleum for at for- mindske Opvarmningen. Westons Kompensations-Voltmeter. Weston Co. bygger et Voltmeter, der er saaledes ind- rettet, at det kan benyttes til Kornpensationsrnaalinger af Spændinger fra 2—1000 Volt. Instrumentet bestaar af et direkte visende Voltmeter med Maalegrænsen 2 Volt og Modstanden 200 Ohm. Denne er delt i to Dele, hvoraf den ene indeholder de 1.019 Ohm. den anden Resten, deri