Elektriske Maalemetoder

Forfatter: Arnold Christensen

År: 1903

Forlag: Jul. Gjellerups Boghandel

Sted: København

Sider: 93

UDK: TB. Gl. 621.317 Chr

En kortfattet Fremstilling af de vigtigeste elektriske Maalemetoder og Præcisionsinstrumenter for ensrettet Strøm.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 106 Forrige Næste
85 Man overbeviser sig lettest herom ved at gentage Forsøget med et andet Svingningstal. Forholdet •—*- skal da foran- rirs dre sig proportionalt med n. En Formel, der giver større Nøjagtighed end ovennævnte, er _______________r|_________________________(30) £ -- J_ r 4 1 (r4 4~ rl + R-l) (,r4 + r3 + Kg) n 0 + + rs^+rt + R.)) idet Rj og R2 ere Modstandene henholdsvis i Galvanome- tret og Batteriet. De Sauty’s Metode. Ofte kan det være hensigtsmæssigt at bestemme en Ka- pacitet ved Sammenligning med en Normalkondensator. Denne bestaar i Almindelighed af et Antal Tinfolieblade, der holdes adskilte ved Mellemlag af Glimmer eller paraf- fineret Papir. Hvert an- det Tinfolieblad er for- bundet med Kondensa- torens ene Pol, medens de øvrige ere forbundne med den anden. Kon- densatoren kan være delt i flere Dele, der kunne -------------------------------------- indskydes vilkaarligt paa Fig. 45. lignende Maade som Modstandene i Proprheostaten. De to Kondensatorer, der skulle sammenlignes, danne de to af Forgreningerne i en Wheatstone-Bro (Fig. 45). I Batteri- kredsen anbringes en Dobbelkontakt, der tjener til skifte- vis at indskyde Batteriet og kortslutte Broen. Modstandene 6 *