Elektriske Maalemetoder

Forfatter: Arnold Christensen

År: 1903

Forlag: Jul. Gjellerups Boghandel

Sted: København

Sider: 93

UDK: TB. Gl. 621.317 Chr

En kortfattet Fremstilling af de vigtigeste elektriske Maalemetoder og Præcisionsinstrumenter for ensrettet Strøm.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 106 Forrige Næste
indeholder den Spole, hvis Selvinduktionskoefficient skal bestemmes. I Serie med Galvanometret forbindes en vari- abel Modstand r. Mellem det Hjørne af Broen, hvor r2 og r4 løbe sammen, og Forbindelsespunktet mellem r og Galvanometret indskydes Kondensatoren K, hvis Kapacitet er kendt. Modstandene rn r2 og r4 forandres, indtil Gal- vanometret ikke viser noget Udslag, naar Kontakten T er sluttet. Aabnes denne, vil Galvanometret gøre et kortvarigt Udslag. Nu forandres Modstanden r saaledes, at Galvano- metret ikke gør noget Udslag, naar Kontakten sluttes eller aabnes. Da er Spolens Selvinduktionskoeficient L bestemt ved L= K(r (r3+r4) +(32) hvor r3 er Spolens Modstand. Maxwells Metoder. i. Spolen indskydes i Broen som i Fig. 47. Galvano- metrets Seriemodstand og Kondensatoren bortfalder. Efter at Ligevægten er opnaaet ved sluttet Strøm, afbrydes denne. Derved opstaar i Spolen en Selvinduktionsstrøm, der frem- kalder et kortvarigt Galvanometerudslag a. Nu indskydes en lille Modstand dr3 i Serie med Spolen, og Strømmen sluttes atter. Galvanometret vil da vise et konstant Ud- slag ß. Er Svingningstiden reduceret til meget smaa Sving- ninger t, bliver Selvinduktionskoeficienten bestemt ved idet k er Galvanometrets Dæmpningsfaktor. 2. Metoden tjener til Maaling ved Sammenligning med en Normalspole, hvis Selvinduktionskoefficient er kendt. De