Elektriske Maalemetoder

Forfatter: Arnold Christensen

År: 1903

Forlag: Jul. Gjellerups Boghandel

Sted: København

Sider: 93

UDK: TB. Gl. 621.317 Chr

En kortfattet Fremstilling af de vigtigeste elektriske Maalemetoder og Præcisionsinstrumenter for ensrettet Strøm.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 106 Forrige Næste
opnaas kun ved en meget omhyggelig udført Justering. Store Normalmodstande, der bestaa af mange Vindinger fin Metaltraad (Manganin, Konstantan), synes at have Tilbøje- lighed til at forandre Værdien efter længere Tids Forløb. Man søger at modarbejde dette uheldige Forhold ved før Justeringen at holde Spolerne opvarmede paa ca. 1400 i 6—12 Timer, hvorefter de langsomt afkøles. Meget smaa Modstande af Manganinblik, som benyttes til »Shunt« ved Maaling af Strømstyrken, vise selv ved hyppig og stærk Belastning en tilfredsstillende Uforanderlighed. Af 31 saa- danne Modstande, der for kort Tid siden bleve undersøgte af »Phys.-Techn. Reichsanstalt«, efter at have været i Brug i 2—4 Aar, havde de 15 kun undergaaet en Forandring paa mindre end 0.01 °/o. To af Modstandene havde, som det ses af nedenstaaende Tabel, forandret sig mere end o. i %. Aarsagen hertil var for den enes Vedkommende, at den til Afkøling anvendte Petroleum indeholdt et Stof, der havde angrebet Manganinblikket. Modstand i Ohm Iagttaget Ændring i Procent 0.00 — O.OI O.OI —0.02 0.02—0.05 0.05 — 0.10 0.1 0 °/o O.OI 5 3 2 1 Modstand 0.001 7 i 2 [ i — 0.0001 3 2 i 2 » — Sum: 15 6 5 3 2 Modstande Største Delen af Modstandene havde været i Brug dag- lig. Enkelte af dem med Strømstyrker paa indtil 3000 Am- pere. Da man kan antage, at der ved Justeringen lige saa hyp- pigt begaas positive som negative Fejl, bliver der en vis