Det Danske Hedeselskab 1866-1916

Forfatter: C. Nyrop

År: 1916

Forlag: H. H. Thieles Bogtrykkeri

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 230

UDK: 635 Gl

DOI: 10.48563/dtu-0000058

Udgivet af det Danske Hedeselskab

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 252 Forrige Næste
222 REGISTER Bregendahl, L, N,, Overretsassessor, 31. Brockenhuus-Schack, K., Greve, 89. Broge, Hans, Grosserer, 116, Bruhn, A. E. D,, Overførsler, 120. Bruun, B., Fabrikejer, 65; — G,, Etatsraad, 25, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 58, 85, 96, 100, 102, 115, 119, 124, 132, 133, 145, 147; — J„ Hof-Jægermester, 147; — Louise, Hof-Jæger- mesterinde, 167; — Mette Marie, 25; — M, B., Etatsraadinde, 167; — M. P,, Etatsraad, 65; — P. D,, Hojesteretsassessor, 25; — P.D., Skov- rider, 184; — R. T., Proprietær, 101. Briiel, G. W., Forstinspektør, 5, Bronsted, S,, Ingeniør, 81, 82, 84, 106, 109, 123,151. Buch, P. N«, Justitiarius i Hojesteret, 25, 32, Buchwald, H,( Direktør for Statens Skovvæsen, Kammerherre, 180, 217. Buchwaldt, S,, Kjøbmand, 31, 32. Bundgaard, A., Billedhugger, 215. Bundsgaard, H. J,, Gaardejer, 145, Burmeister & Wain’s Maskin- og Skibsbyggeri, 157, Borgesen, S., Grosserer, 91, Carlsbad, 123. Carstens, F, C,, Præst, 1, 9, 10. Carøe, Familien, 167, Chausseer, 25; s. Vejvæsen, Christensen, Anders, Plantør, 125: — Carl, Dr, med., Ojenlæge, 181; — Chr., Assistent, 184; — J. C., Konseilspræsident, 150; — J, C., Plan- tør, 185; —P.C., Opsynsmand, 184; —William, Dr. phiL, Arkivar, 181. Classens Kanal, 64, 88. Classenske Fideikommis, 42, 46, 47, 54, 63, 64, 88, 179. Classon, N., Fabrikejer, 9, Classonsborg Klædefabrik, 9; — Plantage, 108, Classonsborg-Borris Kanal, 120. Claudi, C, B., Inspektør ved Redningsvæsenet, 44, 100. Constantinsborg, 92, 132, Cour, J. C. la, Kaptajn, 45, 56, 57, 59, 129, 130, 205, 213. Dalgaard Plantage, 184, Dalgas, Antoine, 19; — Carl, Landøkonom, 7, 19, 20; — Carlo, Maler, 20, 22; — Carolina, 20, 113; — Christian Avgust, Kjøbmand, 20, 21; — Christian, Kommitteret, 82, 106, 109, 114, 130, 133, 137, 138, 139, 155, 161, 162, 165, 170, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 184, 185, 193; — Christine, 20, 21, 23; — Dagmar, 22, 26; — Enrico, Oberstløjtnant, 14, 22 flg., 51 flg., 84, 103 flg., 110 flg., 142, 144, 151, 154, 172, 174, 204, 206, 207, 211, 213, 215, 217; — Ernesto, Polytekniker, 20, 22; — Ernesto, Stu- dent, 123; — Frederik, Direktør for den kgl. Porcellænsfabrik, 106, 116; — Jean Antoine, Kjøbmand, 20, 21; — Jean Marc, Præst, 4, 19; — Johanne, f. Stibolt, 19, 20, 21, 22; — Mariette, f. Aldebert, 19; — Susette, 20, 22. Dalgas, Plantagen, 81, 93, 116, 122, 184. Damholt-Hodsager-Mergelbane, 66, 82, 182, 199. Dampvandinger, 196. Dannevirke, 27. Dansk-Amerikaner-Plantage, 170. Davidsen, Johan, 167; — Marie, 167, Deichmann, Andreas, Proviantforvalter, 3. Dejbjerg Bakker, 124; — Plantage, 184, Deuntzer, J, H,, Gehejmekonferensraad, 91, 171, 172. Digeanlæg, 152 flg., 194, 195, 197. Direktørsporgsmaalet, 129, 130, 133, 137 flg., 175, Diæter og Rejsegodtgjorelser for Hedeselskabets Personale, 174. Dover Gaard, 181; — Plantage, 99. Drewsen, Michael, Papirfabrikant, 9, 26, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 44. Dræningsarbejder, 151, 194, 196, Dovling Plantage, 81. Edinburg, Skovbrugsudstilling i, 165, Elevskole, Hedeselskabets, 85, 179; jfr. Engvan- ding. Elsass-Lotringen, Skovforhold i, 109. Engvanding, 42, 45, 47, 52, 62, 63, 64, 65, 68, 73, 88, 95, 99, 193; — Skole for, 65, 93, 150, Entomologisk Konsulent, 83. Erslev, Edv,, Adjunkt, 43, Eskjær-Slynge Mergelbane, 182, 199, Esbjerg, N., Konsulent, 179. Esmann, V., Byfoged, 148, 162, Estrup, J. B, S., Godsejer, 12, 38, 42, 112, 113. Fabricius, V., Skovrider, 97, 101, 147. Falck, Christopher, Regimentskvartermester, 2, Fårup, Anlæget, 196, Fasterholt Plantage, 91, 172,