Det Danske Hedeselskab 1866-1916

Forfatter: C. Nyrop

År: 1916

Forlag: H. H. Thieles Bogtrykkeri

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 230

UDK: 635 Gl

DOI: 10.48563/dtu-0000058

Udgivet af det Danske Hedeselskab

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 252 Forrige Næste
REGISTER 223 Feddersen, W., Engvandingsinspektør, 44, 65, 100, Feilberg, Aage, Ingeniørassistent, 185. Feldborg Plantage, 8, 55, 61, 82. Felding, 102, 120. Fenger, C. E., Finansminister, 12; — H. F., Kam- merraad, 56, 57. Finderup, 60; — Plantage, 81, 184. Finansudvalgenes Hederejse, 172. Finland, Skovforhold i, 109. Fischer, H,, Assistent, 184. Fjelstrup, S. A<( Justitsraad, 7, 8, 9, 214, Flader se Hedeflader. Flensborg, C. E., Kontorchef, 150, 184, 188, Flyndersø, 170, 181, Fløe, Palle, Amtsvandinspektør, 151. Foghsgaard, Landbrugslærer, 148. Forchhammer, J. G,, Professor, 31, 61, 209. Foredrag, 74, 107, 195, 201. Forretningsudvalg, Hedeselskabets, 133, 135, 137, Forretningsførere, Hedeselskabets, 87, 164. Forsvarssagen, 112, 113. Forsorgelseskasse for Hedeselskabets Funktio- nærer, 85, 138, 183. Forsøgsvæsen, det forstlige, et Tidsskrift, 209. Frandsen, Niels, Proprietær, 44, 100. Frederik IV, 2; —V, 2; —VI, 8, 214; —VIII, 142, Frederiks, 1, 4, 5, Frederikshaab, Plantage, 5. Fredning af Hede, 170, 171, Fredskovsforpligtelse, 12, 89, 96, 97, 172, 186, Frendstrup Plantage, 90. Friis, G, P., Skovrider, 175. Frijs-Frijsenborg, C. E., Lensgreve, 12, 38, Fritz, N,, Skovrider, Insekt-Konsulent, 54, 82, 83, 84, 109, From, Lars, Præst, 6, Fromsejer Plantage, 91. Fromsejr, Kr., Assistent, 184. Fugtighedsforhold s. Temperaturforhold. Fyn, 150, 151, 202. Fyr, s. Bjergfyr, Skovfyr. Fyrforsøg, 202, Fællesrepræsentation for dansk Haandværk og Industri, 181; — for de danske Handelsfor- eninger, 181. Fællessalg, Hedeselskabets, 179. Fællesudvalg for Mosedyrkning, sammen med Statens Planteavlsudvalg, 156, 160, 195; — sammen med Moseselskabet, 159, 172, Fængselsselskaberne, 161, Færch, N. F. H., Protokolfører, 167. Færøerne, 150. Gatten Plantage, 184, Gavebrev fra Hedeselskabet til Staten, 98. Gavnø Enge, 151, Gedhus Plantage, 162, 167, 181, 184. Generalforsamling, Hedeselskabets, 43, 70, 86, 134, 135. Geografiske Billeder fra Heden, en Bog, 58, 60, 64, 65, 67, 75, 78, 89. Geologiske Undersøgelse, Danmarks, 209, Give Plantage, 68, 77; — Plantningsforening, 204. Gjelleruplund Enge, 194. Gjøddinggaards Plantage, 77, 82. Gjødningsforsøg, 76, 112. Gran, s. Rødgran, Ædelgran. Gråne, Plantagen, 167, Grindsted, 102, 174; — Aa, 64; — Mergelbane, 66, 182, 199; — Plantage 81, 184. Grosserer-Societetets Komite, 180. Gron, R. Howard, Stiftamtmand, 148. Gudenaa, 152. Guildal, Joh. G,, Fabrikdirektør, 91; — Plan- tage, 91. Guldager Plantage, 184. Guldborgland Plantage, 184. Haarby Aa, 151, Haffner, W,, General, 112. Hage, Alfred, Konsul, 39, Hagemann, M., Etatsraad, 12, Hald Hovedgaard, 11. Halleby Aa, 65, Halleraa, 62. Hammer Sogn og Bakker, 140, 181. Hammerich, L., Kjøbmand, 148. Hammerum Herred, 61, 72, 107, 118, Hansen, C. B. V., Etatsraad, 129, 147, 154, 169; — Joh. Serdin, Grosserer, 167; — Lambert, Gaardejer, 138, 147. Harreskov Plantage, 61, 80, 89, 119, 179, 184. Hartz, C. F. T,, Proprietær, 148. Hasselbalch, B, M,, Proprietær, 101, 147; — P., Proprietær, 101, 135, 147. Hauch, C-, Digter, 21, Haugsted, Assistent, 184, Haveselskab, 93, 98; — for Jylland, Fyn og Sies-