Kjøbenhavns Skomagerlav 1509-1909

Forfatter: C. Nyrop

År: 1909

Forlag: Nielsen og Lydiche Bogtrykkeri

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 180

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 196 Forrige Næste
Væsentlig om Svendene. 10 5 nævnte de med et Ord Tidepengene. Ogsaa for disses Vedkommende maatte det kongelige Missive af 29. Novem- ber 1748 henvise til de tidligere Artikler af 1681, efter hvilke enhver Svend fire Gange om Aaret skulde erlægge i å 2 Sk. i Tidepenge, der skulde indkræves af de to Skaffere og opbevares i Lavets Lade, der beroede hos Ol- dermanden. I Missivet af 1748 hedder det, at den höjst fornødne Post om disse Tidepenge er bleven holdt af Sven- dene, skjöndt den ikke fandtes i de gjældende Artikler af 1682, og Kongen vil, at den ogsaa fremtidig skal holdes, saaledes at Mesterne eventuelt skulle være pligtige til at decourtere Pengene i Svendenes Arbejdsløn og levere dem til Oldermanden og Ladesvendene. Hvad der herved blev bestemt i 1748, udvikledes videre i 1751 efter et Forslag, der indsendtes af Oldermanden, de fire Kvartalsmestere, de to Oldgeseller og fire Deputerede for Svendene, Oldgesel- lerne vare den danske Christoph Peter Oswald Kjøbenhav- ner og den tyske Christian Porsche Dantziger. Ved Re- skriptet af 6. Avgust 1751 blev det bestemt, at Tidepen- gene, der paa den Tid var 2 Sk. ugentlig, men ikke slog til overfor de Krav, der stilledes til Sygehjælp og Begra- velser, efter Omstændigheder af Lavet skulde kunne sættes baade höjere og lavere, at den Svend, der ej erlagde de herefter bestemte Tidepenge, strax kunde pantes, og at en- hver af Oldgesellerne skulde oppebære 2 Rd. maanedligt for deres Arbejde bl. A. ved at indkræve Tidepengene. Da der i 1775 kom fire Oldgeseller istedenfor to, blev denne Lön tillagt de to ældste af dem, og Lönnen vedblev, selv efter at det ved Plakaten af 8. December 1785 var gjort til Pligt for Mesterne i alle Kjøbenhavns Lav, at de skulde indeholde Tidepengene i deres Svendes Lön og indbetale dem til Svendeladen ved hvert Kvartal; det skete saaledes, for at Pengene rigtigt kunde indkomme og Svendenes Sam- menkomster kunde undgaas.