Kjøbenhavns Skomagerlav 1509-1909

Forfatter: C. Nyrop

År: 1909

Forlag: Nielsen og Lydiche Bogtrykkeri

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 180

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 196 Forrige Næste
Væsentlig om Svendene. 107 der gjÖres et Forsøg paa at lade ham i Stikken her, saaledes at han personlig skulde svare til de af ham til Svendene udbetalte Penge, erklærede en Lavsforsamling dog saa godt som enstemmig, at Sagen var Lavets. Svendene vedkom Lavet. Og i denne Belysning har det ogsaa nogen Inter- esse at se, at selv en saa inkarneret Mesterfjende som den ovenfor nævnte Josef Jansen kunde blive Mester. Det var i 1748, at han fører den vældige Kamp, og allerede Aaret efter stod han sit Mestersvendsaar; i 1750 blev han Inter- essent i Lavet. Der var og blev dog Uro og Opposition i ham. 1764 klager Oldermand S. N. Buch til Magistraten over, at han i en Lavssamling er bleven mødt med Haanhed, Foragt og Bespottelse; under Bulder og Allarm havde man truet med at slænge hans Sön, som han betjente sig af som Skriver, ud af Dören. Resultatet blev, at Oldermanden gik ind paa ikke oftere at benytte Sonnen som Skriver, og at Josef Jansen som Ophavsmand til Spektaklerne blev mulkteret paa i Rd. til Lavets Fattige. Forholdet til hans Hustru, Johanne Marie Lystrup, har muligvis heller ikke værer helt roligt. Den 22. December 1773 fandtes hun druknet i Kanalen ved Gammel Strand. Det oplystes ved den Lejlig- hed, at hun var 48 Aar gammel, havde født sin Mand 12 Born, havde været noget forfalden til Drik, samt at Ægte- fællerne i halvtredje Aar havde levet separerede. Da hun imidlertid formentlig kun i Vildelse havde søgt Døden, fandt hendes Begravelse med Kancelliets Tilladelse Sted paa en Kirkegaard, men uden Ceremonier og uden Jordpaaka- stelse af nogen Præst. Skomagernes Ligkasse troede dog herefter at kunne negte at udbetale Begravelseshjælpen, men selvfølgelig anlagde saa Josef Jansen Sag imod den, og her som tidligere førte han Sejren hjem. Ved Hof- og Stadsrettens Dom af 13. November 1775 blev Ligkassen