Kjøbenhavns Skomagerlav 1509-1909

Forfatter: C. Nyrop

År: 1909

Forlag: Nielsen og Lydiche Bogtrykkeri

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 180

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 196 Forrige Næste
Den nye Tid. US Bevægelsen. 1873 var der dannet en Skomagersvendenes Fagforening og en Skomagersvendenes Produktionsforening med Skomagersvend Christen Hørdum som Formand i dem begge, og efter hans Forslag blev det den 26. Februar 1877 paa en Generalforsamling i Skomagersvende-Foreningen ved- taget, at denne Forening skulde slutte sig til Fagforenings- bevægelsen. Efter en ikke ringe fbrudgaaet Kamp var det nu givet, at Skomagersvende-Foreningen fremtidig kun skulde optræde som en Syge- og Begravelseskasse, til hvilken endnu Be- styrelsen af Svendebroderskabets Stiftelse blev henlagt, medens Fagforeningen blev Svendenes socialt anførende Sammenslutning. I Begyndelsen af 1874 havde den c. 800 Medlemmer; men under de derpaa kommende Begivenheder i den socialistiske Verden, Pios Flugt til Amerika osv., svinede den hen, 1881 var dens Medlemsantal kun c. 200. Saa voxede den imidlertid paany, i 1890 talte den endog noget over 1600 Medlemmer, og i 1885 gik den i Spidsen ved Dannelsen a£ et Skomagersvendenes Forbund for hele Landet. Ved dens Sammenstød med Mesterne ville vi nedenfor komme til at se, hvem der til forskjellige Tider var Formænd i den, her skal derfor endnu kun nævnes Rækken af Formændene i Skomagersvende-Foreningen (nu Syge- og Begravelseskasse for Skomagere og deres Familier): Niels Nielsen 1861-63, M. Michelsen 1863-71, I. C. Zwicki 1871-82, H. C. Jensen 1882-86 og derpaa fra 1886 R. P. Daugstrup. Hvad den ovennævnte Fagforenings- formand Hördum angaar, da blev han i 1876 Medlem af det socialdemokratiske Partis Hovedbestyrelse, og i 1884 sejrede han ved Folketingsvalget i Kjøbenhavns niende Kreds. Skomagerlavet fik at vide, at Svendene voxede i Be- tydning, og til de Vanskeligheder, det herved fik at kæmpe med, kom der andre. Ikke nok med, at der som ovenfor 10