Kjøbenhavns Skomagerlav 1509-1909

Forfatter: C. Nyrop

År: 1909

Forlag: Nielsen og Lydiche Bogtrykkeri

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 180

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 196 Forrige Næste
Den nye Tid. 173 Kjøbenhavns Haandskomageri, der led et stort Knæk ved den lange Arbejdsstansning i 1899, viste sig her i höj Grad levedygtigt. Og givet er det, at der fra Fagskolens Side er truffet Foranstaltninger til om muligt at bringe dens stærkt dalende Elevantal op igjen, til at skaffe de 531 Elever, Skolen nu i 22 Aar har haft, nye Kolleger, samt at Fagskolens Ejere, Lavet og de to Centralforeninger i 1908 have rettet en Henvendelse til den nye Læreanstalt Teknologisk Institut om i Kursus for Skomagere at give disse Kjendskab til Benyttelsen af Nutidens bedste Hjælpe- maskiner i Faget. Man ønsker aabenbart, at Haand- skomageriet paa rationel Vis skal lære at benytte alle de tekniske Fremskridt, som kunne være det til Gavn, saa- ledes at det, om end i forandret Skikkelse, kan blive i Stand til at vinde frem paany. Opgaven, der her søges løst, er dog langtfra let. Skotöjsfabrikernes Udvikling har været forunderligt rivende. Indførselen af udenlandsk Fodtöj er stadig stigende. Landet behøver imidlertid fire Gange saa meget Fodtöj, som der indføres, og det er det heri liggende Hjemme- marked, som de opstaaede Skotöjsfabriker væsentlig have erhvervet sig. Efter Industritællingerne i 1897 og 1906 er deres Antal steget fra 27 til 118, og fra disse Tællinger kan der, særlig for Kjøbenhavns Vedkommende endnu hid- sættes følgende Tal: Skotöjsfabriker............ Skomagerforretninger_____ 1897 1906 1897 1906 Virksomheder Arbejderantal 21 73 1032 2222 1032 1132 1549 1038 Medens altsaa Fabrikerne ere gaaede stærkt frem i An- tal og have samlet en voxende Arbejderskare omkring sig, ere de almindelige Skomagerforretninger kun gaaede et lille Skridt frem i Antal, samtidig med at de have tilsat en