Kjøbenhavns Skomagerlav 1509-1909

Forfatter: C. Nyrop

År: 1909

Forlag: Nielsen og Lydiche Bogtrykkeri

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 180

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 196 Forrige Næste
84 Forskjellige Lavsforliold. Oldermanden Mogens Rasmussen From (1797-1801), og han, Kvartalsmesterne (Thomas Jorgensen, Christian Bro- dersen, Frederik Bruun, Aage Otterström), Forstanderne ved Svendeladen (Johan Jörgen Thedin, Lorentz Christian Höy), Bisidderne ved Ligkassen (Jens Weyle, Mikael An- dersen Jeeg, Christian Heden berg, Jakob Frederik Løve) og derefter endnu ikke mindre end 122 andre Mestere næv- nes paa den som Givere. Heller ikke denne Gang er Kanden gjort specielt til Lavet, den er udført 1708 i Kjø- benhavn og ejedes 1709 af et Ægtepar, hvis Navne antydes ved Bogstaverne H. E. S. og S. P. D. För denne forholdsvis rige Periode for Lavet var der væsentlig kun een Ting, som det ofrede Noget paa, og det var dets Ligklæde. Da der i 1760 maatte anskaffes et nyt, blev det betalt med ikke mindre end 316 Rd. 4 Sk., hvorved selvfølgelig maa erindres, at enhver ny Mester jo erlagde en Afgift til Ligklædet, og at det ved Udlejning skaffede Lavet en Indtægt. Dette var dog ganske sikkert ikke Hovedsagen, nej Spörgsmaalet om at komme stands- mæssigt i Jorden har til alle Tider været en vigtig Sag for vore Haandværkere og saaledes ogsaa for Skomagerne. Herfor taler da ogsaa bl. A. deres i 1730 oprettede Lig- kasse, der vistnok er de kjøbenhavnske Haandværkeres ældste. Snedkernes er fra 1733, Skrædernes fra 1737, Typografernes fra 1754 og Farversvendenes fra 1792. Sko- magerlavets Ligkasse oprettedes kun for Mesterne, det var en frivillig Sag at være Medlem, og Alt synes i Begyndel- sen at være gaaet fortræffeligt. Kassen kunde endda komme Lavet til Hjælp med et Par ikke helt smaa Laan. Men lidt efter lidt vendte Forholdene sig, det oprindelig meget lave Indskud ved et Medlems Indtrædelse maatte sættes be- tydeligt op, hvad der bevirkede, at der kun meldte sig faa nye Medlemmer. Kassens Tilstand blev kritisk. Det gjaldt om at skaffe den nye Vedtægter, efter hvilke alle Lavets