Kemi for Skolekøkkenafdelingen paa Statens Lærerhøjskole

Forfatter: Julius Petersen

År: 1903

Forlag: Jul. Gjellerups Boghandel

Sted: København

Sider: 111

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 116 Forrige Næste
7 Destillation. I et passende Kogekar, Retort, Kolbe med Siderør eller lignende, opvarmer man Vandet til Kogning og befrier det saaledes ved kort Tids Kogning for de opløste Luftarter, der gaar bort i Luften, medens de faste Stoffer bliver tilbage i Kogekarret. De ved Kogningen udviklede Dampe ledes igennem Rør, der udvendig fra afkøles ved rindende koldt Vand, Svalerør. Herved fortættes Dampene atter til Vand, der opsamles i en Flaske el. lign., og saaledes vindes rent Vand, destilleret Vand, af det almindelige. Figur 1 viser et sim- pelt lille Destillations- apparat, hvor det be- nyttede Kogekar er en lille Kolbe med Siderør, idet der uden om Siderøret ved Hjælp af to Kork- propper er anbragt et videre Rør som Svalerør. Destillerer man ved Hjælp af et saadant lille Apparat en Snes Kubikcentimetre, har man nok til at vise, at der nu ved Opvarmning ingen Luftblærer danner sig, samt ved Kogning ingen Uklarhed, ja ved fuld- stændig Inddampning slet ingen Rest. Da der i frisk Vand altid findes Kulsyre blandt de opløste Luftarter, kan man ogsaa anstille følgende Prøve. Lidt læsket Kalk rystes med Vand i et Reagensglas; derved opløses noget af Kalken, og ved Filtrering faas en klar Opløsning, Kalk vand. Hældes nu lidt af dette Kalkvand i et Reagensglas, hvori der findes lidt almindeligt Vand, antager Blandingen et mælkeagtigt Udseende, paa Grund af Tilstedeværelsen af Kulsyre, der med den liisatte Kalk nu har dannet kulsur Kalk, som er uopløselig i Vandet. Ved Rystning kommer Bundfaldet tyde-