Kemi for Skolekøkkenafdelingen paa Statens Lærerhøjskole

Forfatter: Julius Petersen

År: 1903

Forlag: Jul. Gjellerups Boghandel

Sted: København

Sider: 111

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 116 Forrige Næste
6 som Eksempel paa en mekanisk Blanding. Foruden de Grundstoffer, vi derved vil stifte Bekendtskab med, som Bestanddele af Vand og Luft, vil vi endvidere omtale de almindeligste af de øvrige og deres vigtigste Forbindelser. Vand. Vandet findes i Naturen baade i fast (Is), flydende og luftformig Skikkelse (Vanddampene i Luften). Det udgør en væsentlig Bestanddel af Planter og Dyr og spiller den allerstørste Rolle ved Ernæringsprocesserne; det optages med alle Næringsmidler og udskilles af Organismen igen paa mange Maader, ved Udaandingen, ved Sved, Urin o. s. v. Det i Naturen forekommende Vand er aldrig rent, men indeholder saavel Luftarter som faste Stoller, opløste i sig. Opvarmer man nogle faa Kubikcentimetre almindeligt Vand i et Reagensglas, ser man straks ved Opvarmningens Be- gyndelse Luftblærer danne sig, løsne sig og stige til Vejrs; først ved Kogning befries Vandet fuldstændigt for opløste Luftarter. Holder man Vandet i Reagensglasset i Kog blot eet Minut eller to, vil man i Regelen (f. Eks. ved køben- havnsk Drikkevand) iagttage, at Vandet bliver uklart paa Grund af, at der dannes et fint kornet Bundfald af kulsur Kalk, som har kunnet holde sig opløst, saa længe der var Kulsyre i Vandet, men som udskilles nu, da Kulsyren ud- drives ved Kogningen. Giver Vandet ikke ved kort Tids Kogning Bundfald, saa indeholder det ikke kulsur Kalk, men at det alligevel indeholder faste Stoffer, navnlig andre Kalksalte, kan man overbevise sig om ved fuldstændigt al bortkoge Vandet; der efterlades da altid en Rest, større eller mindre, alt efter Vandets Beskaffenhed. Af almindeligt Vand fremstiller man nu rent Vand ved