Kemi for Skolekøkkenafdelingen paa Statens Lærerhøjskole

Forfatter: Julius Petersen

År: 1903

Forlag: Jul. Gjellerups Boghandel

Sted: København

Sider: 111

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 116 Forrige Næste
Indledning. Til Trods for den uendelige Rigdom paa Variationer i Former og Egenskaber hos de os tilgængelige Stoffer — stammende fra Jorden, Havet eller Luften, fra levende Væsener eller livløse Ting — viser det sig, at de alle be- staar af forskellige Kombinationer af kun 70—80 usammen- satte Stoffer. Med andre Ord, der eksisterer kun 70—80 Stoffer, som det hidtil ikke er lykkedes at sønderdele i uensartede Bestanddele, og som man derfor kalder G r u n d- stoffer eller Elementer. Grundstofferne forekommer dog kun sjældent som saa- danne i Naturen; Ilten og Kvælstoffet i Luften (se Side 37), Svovl i de vulkanske Egne af Jorden, og endelig de ædle Metaller er de almindeligste Eksempler herpaa; saa at sige alle andre Stoffer, vi finder i Naturen, er sammensatte Stof- fer. Disse kan nu igen deles i to væsentlig forskellige Grup- per, nemlig de kemiske Forbindelser og de meka- niske B1 a n d i n g e r. Den kemiske Forbindelse er først og fremmest karak- teriseret derved, at den indeholder de Grundstofler, hvoraf den er sammensat, i et aldeles bestemt Vægtforhold, medens den mekaniske Blandings Vægtforhold er mer eller mindre vilkaarlige. Endvidere viser den kemiske Forbindelse ganske andre Egenskaber end de Grundstoffer, hvoraf den er dan- net, og dens Dannelse er i Regelen ledsaget af en Varme- udvikling. Af alle kemiske Forbindelser er Vandet den vigtigste, og det skal derfor omtales først; dernæst skal Luften omtales