Danmarks Søfart og Søhandel
fra de ældste tider til vore dage

År: 1919

Serie: Danmarks Søfart og Søhandel II Bind

Forlag: Nyt Nordisk Forlag

Sted: København

Sider: 790

UDK: 382

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 808 Forrige Næste
SØRET, SØFORSIKRING OG SØFARTS- ORGANISATIONER Søret. At et Folk driver Søfart og Søhandel er ikke ensbetydende med, at l det har særegne søretlige Regler. Søfart kan nemlig drives under mange forskellige Former, og det beror paa, under hvilken Form Sø- farten og Søhandelen foregaar, om der er Trang til de særegne Regler, som almindeligvis sammenfattes under Navnet »Søret«. Det simpleste Tilfælde, der overhovedet lader sig tænke, er det at den samme Mand ejer baade Skib og Ladning og har Besætningen i sin Tjeneste. I dette Tilfælde er alle Interesser forenede paa een og samme Haand, og Formuerettens (Tings- og Obligationsrettens) almindelige Regler vil i Almindelighed slaa til ved alle forekommende Spørgsmaals Afgørelse. Men det kan ogsaa tænkes, at de tre Interesser, der er repræsenterede ved Handelssøfart, er skilte, nemlig: den økono- miske Interesse i selve Transportvirksomheden, Rederens Interesse, den økonomiske Interesse ved Handelsforetagendet, for hvilket Skibs- farten er Tjener, hvilket ret beset vil sige: Interessen i Ladningens Fremkomst og den Forskel i Prisen, der finder Sted mellem Indlad- nings- og Losningshavnen, og endelig Besætningens Interesse. Den her antydede »Arbejdets Deling« kan i øvrigt ogsaa være gennemført paa anden Maade, hvorom det følgende vil give fornøden Oplysning. Ser vi nu mere almindeligt paa Søfartens Historie, er det bekendt, at Romerne efter Karthagos Fald drev Søfart i betydeligt Omfang og gjorde det med Tryghed, idet man efter Pompejus* Kampe med de ciliciske og isauriske Sørøvere intet hører om, at Havet foruroligedes