Danmarks Søfart og Søhandel
fra de ældste tider til vore dage

År: 1919

Serie: Danmarks Søfart og Søhandel II Bind

Forlag: Nyt Nordisk Forlag

Sted: København

Sider: 790

UDK: 382

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 808 Forrige Næste
VI SØRET 685 og øvrige Hindringer for Skibsfarten, Kapren, Sørøvere, naturlige Aarsager, saasom Jordskælv, Storm, Taage, Ishindringer, Rev og Skær, Skibssammenstød, Brand. Et andet »Sømotiv« beror paa, at Skibet er en kostbar og indviklet Mekanisme, ved hvis Brug store Formueinter- esser og mange Menneskeliv er interesserede. Derved faar Søfaren en ganske særlig Betydning, navnlig fordi der kan gøres saa overordent- lig meget for at undgaa Faren eller formindske Tabet. Hertil kræves nemlig mange Foranstaltninger og en Samvirken af mange Kræfter. Skibets Bygning, Sejladsens Indretning, særlig under vanskelige For- hold, Besætningens Art og Størrelse, alle disse og mange andre For- hold er af største Betydning, navnlig fordi der til Opfyldelsen af de herhen hørende Pligter kræves en særlig Omhu og ofte, fordi det gæl- der om at handle hurtigt, stor Snarraadighed og Beslutsomhed. Der er, kort sagt, næppe noget andet Omraade, paa hvilket saa meget ufor- udseeligt kan indtræde, som netop paa dette. Alt dette skaber Regler, som ikke altid falder sammen med de almindelige Regler om uan- modet Forretningsførelse. Som et tredie Sømotiv nævnes endelig Hen- synet til Beviset. Det er her, hvor det drejer sig om store Værdier, af særlig Vigtighed at kunne danne sig et fuldstændig klart Billede af, hvad der er passeret under Rejsen, særlig naar der paa denne er ind- truffet et eller andet usædvanligt (en Stranding, et Skibssammenstød). Her er der, for at tale med den nys citerede Forfatter, ofte »Bevis- nød« til Stede. Ofte vil nemlig Forholdet være det, at der ikke er andre Vidner end Skibets Besætning, der paa mange Maader kan være di- rekte eller indirekte interesseret i at skjule Sandheden, hvilket navnlig viser sig ved Sammenstød, hvor det saa. ofte er Tilfældet, at de to kol- liderende Skibes Besætninger giver en stik modsat Forklaring, uden at det derfor vil være berettiget at beskylde den ene af Siderne for at fare med bevidst Usandhed; hertil kommer, at Skibsfarten hyppig bringer Skibet i Forbindelse med udenlandske Personer, som det baade formelt og reelt har været vanskeligt at faa fyldestgørende Forklaring af. Alt dette kræver en særlig Behandling af Bevisreglerne. De fremhævede Sømotivers Betydning vil — hvad det følgende vil vise__begrunde et helt System af Regler, som ikke vilde kunne udledes af de almindelige formueretlige og civilprocessuelle Grundsætninger.