Danmarks Søfart og Søhandel
fra de ældste tider til vore dage

År: 1919

Serie: Danmarks Søfart og Søhandel II Bind

Forlag: Nyt Nordisk Forlag

Sted: København

Sider: 790

UDK: 382

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 808 Forrige Næste
686 WADSTED VI Den nordiske Sørets Udvikling og dens Kilder. Det er paa andet Sted i dette Værk vist, hvorledes vore ældste For- fædre drev en vidtstrakt Søhandel, væsentlig paa Nord- og Østersøen. Nogen skreven Søret affødte denne Handel ikke. Enten ejede Vare- ejeren tillige Skibet, eller der bestod et Interessentskabsforhold mellem flere. Senere var det Skik, at Skibsejeren lejede sit Skib ud til Køb- manden eller Købmændene, først senere indførtes egentlig Befragt- ning. De mangfoldige Retsforhold, som senere Tider har indført: Bodmeri, Søforsikring o. s. v. var ikke kendt i de ældre Tider, og da Handelen i Almindelighed var Tuskhandel, eller Betaling fandt Sted med det samme, vilde opkommende Stridigheder i Regelen kunne af- gøres med det samme, hvor Skibet befandt sig. At det heller ikke fremmede Udviklingen af en Søret, at Købmanden i gamle Dage altid havde sit Skib bevæbnet, ikke blot for at kunne forsvare sig mod Sø- røvere o. a., men ogsaa for, hvis dette syntes at tilbyde ham større For- dele, at optræde som Viking, behøver kun at bemærkes. Det er af disse Grunde kun et meget sparsomt Lovmateriale, vi finder i vor egen Lov- givning fra Middelalderen, og det første af dette daterer sig endda først fra det 13. Aarhundrede. Det kan imidlertid umuligt have været andet end, at der ad sædvanemæssig Vej har dannet sig en Række af Sædvaner og Vedtægter, som paa Grund af Søfartens internationale Karakter og de mange internationale Berøringer, hvortil den gav An- ledning, alle følte sig forpligtede til at adlyde. Vi finder saaledes allerede i det 8. Aarhundrede et fuldstændigt System af søretlige Sæt- ninger, som havde uddannet sig i Middelhavslandene — ganske uaf- hængigt af Romerretten, — særlig i de fire store Søhandelsstæder Amalfi, Pisa, Genova og Venezia, og som efterhaanden faktisk var bievne god- kendte gennem Praksis: Søretternes (Konsulernes) Domme og Ken- delser . Og senere hen i Slutningen af det 14. Aarhundrede træffer vi i Barcelona den berømte consolato del mare, en Samling Søretsregler, der hviler paa en Samling »costums de la mar«, der sikkert allerede eksisterede i det 13. Aarhundrede, og som blev betydelig forøget af Forfatteren til »consolato del mare«, vistnok en Retsskriver ved Sø- retten i Barcelona. Samlingen har stor Betydning, fordi den ikke blot