Danmarks Søfart og Søhandel
fra de ældste tider til vore dage

År: 1919

Serie: Danmarks Søfart og Søhandel II Bind

Forlag: Nyt Nordisk Forlag

Sted: København

Sider: 790

UDK: 382

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 808 Forrige Næste
VI SØRET 687 indeholder Middelhavslandenes Søret, men ogsaa de bekendte vest- franske Søretsregler, hvorom straks nedenfor, og fordi den gennem Oversættelser blev bekendt helt op i Nordeuropa og anerkendtes som Retskilde ogsaa der. En endnu vigtigere Samling end den nysnævnte er den Søret, som uafhængig af Søretten i Middelhavet havde dannet sig i de vestlige og nordlige Lande, og hvis Titel er Les coutumes, roles ou jugements d'Oléron. Det er en Samling af originale vestfranske Retsafgørelser og Retssædvaner, der stammer allerede fra det 11. og 12. Aarhundrede og har Navn efter Øen Oléron ved la Rochelle, hvor der fandtes en vig- tig Søretsdomstol. Samlingen blev næsten straks ved sin Fremkomst antaget som gældende Ret i Frankrig og vandt efterhaanden Udbre- delse i andre af Europas vestlige Havne, i Portugal, Spanien, Flandern °S England, hvorhos den reciperedes i bearbejdet Skikkelse i Byen Damme, som stod i levende Handelsforbindelse med Bordeaux, og denne flanderske Søret »Vonnesse van Damme« reciperedes ogsaa som gældende for de nordlige Have, idet den reciperedes af Hanse- stæderne, vistnok i Aaret 1407. Men ved Siden af disse Søretsregler, der altsaa direkte hvilede paa »Oléron-Søretten«, fandtes der fra gammel Tid en Række søretlige Forskrifter i den lybske Stadsret, som paa Grund af den Rolle, Lybæk spillede i den østersøiske Handel, og i Mangel af andre Søretsregler, maa antages at have haft en afgørende Betydning i de østersøiske Havne, hvorfor det var naturligt, at en Samling af søretlige Regler medtog dem. En saadan Samling lod Gotfred af Ghemen trykke i København, og det er denne Samling, der vildledende benævnes den »Visby’ske Søret«, skønt den — foruden Bestemmelser fra den visby'ske »Waterrecht« — indeholdt baade Regler fra lybsk Ret og Bestemmelser fra Søretten fra Damme, jvf. ovenfor. Men hvorledes dette nu end forholder sig, viser det sig, at de oven- nævnte Søretsregler, særlig den »Visby’ske« Søret, har spillet en stor Rolle for nordiske Søfartsforhold, og dette forklarer, at der i den skrevne Lovgivning fra Middelalderen findes saa yderst faa Regler for dette Omraade. De første søretlige Lovregler finder vi i Provinsiallovene (skaanske