Danmarks Søfart og Søhandel
fra de ældste tider til vore dage

År: 1919

Serie: Danmarks Søfart og Søhandel II Bind

Forlag: Nyt Nordisk Forlag

Sted: København

Sider: 790

UDK: 382

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 808 Forrige Næste
690 WAD ST ED VI fyldestgørende eller tidssvarende efter den Udvikling, for hvilken Han- delsrøret og Samfærdselen mellem de forskellige Nationer i Tidernes Løb naturlig havde været Genstand. Rundt om i Europa var Søfartsfor- holdene bievne ordnede ved udførlige Love; Norge, Tyskland, Sverige og Finland havde faaet særlige Sølove i Aarene i860, 1861, 1864 og 1873, og ligesom der trængtes til forandrede, supplerende og nær- mere Bestemmelser paa mange Punkter i den danske Søret, saaledes var der næppe mange Lovgivnings-Omraader, hvor Ønsket om en samlet og ordnet Fremstilling af de Retsregler, der skal være bestem- mende for Retsforholdet, er mere berettiget end paa Søfarts-Omraadet med dets mange Personer, der paa saa højst forskellig Maade træder i Forhold til hverandre. Det vat let forstaaeligt, at Ønsket om en tidssvarende og fuldstæn- dig Sølov fornemmelig maatte blive levende heri Landet, efter at Sø- retssager, dog kun i København, ved en Lov af 19. Februar 1861, var bleven henlagt til en Domstol (Sø- og Handelsretten), hvis Medlemmer, for saa vidt Retten fungerede som Søret, for største Delen ikke var Jurister, men søkyndige. Dette bidrog væsentlig til, at der i 1870 blev nedsat en Kommission med det Formaal at udarbejde Forslag til en ny Sø- (og Handelslovgivning. Kommissionen, hvis Hensigt det var først at tage fat paa Søloven, begyndte dog af flere Grunde først sit Arbejde i 1873, og dens Virksomhed blev jævnlig afbrudt ved Med- lemmernes Død, Sygdom eller Optagethed af andre Forretninger, saaledes at det udarbejdede Lovforslag ledsaget af udførlige Motiver først blev afgivet i Begyndelsen af 1882. I samme Aar viste der sig imidlertid Udsigt til en Samarbejden mellem de tre nordiske Riger, for om muligt at tilvejebringe i al Fald i det væsentlige ensartede Sølove for dem, og da det ansaas for rigtigt at gøre et Forsøg i denne Retning, blev Søloven for Danmarks Vedkom- mende foreløbig stillet i Bero. Der blev derfor i 1883 nedsat en dansk Kommission til at træde sammen med en norsk og en svensk, og dette skete med det Resultat, at de tre Kommissioner i 1887 til deres Rege- ringer kunde afgive i alt væsentligt overensstemmende Sølovforslag, som dog ikke kunde blive forelagt i alle tre Lande, idet man i Sverige først skulde indhente den svenske Højesterets Betænkning over Sagen,