Danmarks Søfart og Søhandel
fra de ældste tider til vore dage

År: 1919

Serie: Danmarks Søfart og Søhandel II Bind

Forlag: Nyt Nordisk Forlag

Sted: København

Sider: 790

UDK: 382

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 808 Forrige Næste
SØRET den overordnede Stilling om Bord. Han fører Enekommandoen, selv om der er Lods om Bord, og skal som ansat af Rederne vare- tage Skibets Interesser, og samtidig skal han bevogte Godset for Ladningsejeren. Han er dernæst den, der er eller kommer i Forhold til Mandskabet, Forsikrere, Bjærgere, Ladningsmodtagere, offentlige Myndigheder, og skal i denne Egenskab kunne aflægge Regnskab for alt, hvad der foregaar under Rej- ____________________________________ sen, gennem en ret omfattende Bog- føring, saa vel som over for Havne-, Told- og andre Autoriteter. Han er derfor Eneherre, og selv om andre synes at udøve en selvstændig Virk- somhed paa Skibet, f. Eks. Styr- manden med Hensyn til Godset, Maskinmesteren paa Dampere, ar- bejder de dog stedse under Skip- perens Tilsyn og paa dennes An- svar. Sin store Myndighed kan Skip- peren sætte igennem, støttet til en Række Bestemmelser i Sølovens §§ loi—105, af hvilke særlig kan mær- kes, at § 101 gentager den ovenfor 225' Gallionsfisur- Fra Handels-og . . Søfartsmuseet paa Kronborg, citerede Bestemmelse 1 Lov af 23. Februar 1866. Men naturligvis maa Skipperen ikke misbruge sin Myn- dighed; sker dette, kan han efter Sølovens § 289 anses med Bøder eller Fængsel, for saa vidt Gerningen ikke efter almindelige Strafferegler medfører højere Straf. Paa Skibe, der gaar uden for »indskrænket Fart«, skal der føres en autoriseret Dagbog, Logbog, jvf. Sølovens §§ 35—39, og paa Dampskibe i samme Fart desuden en særskilt Maskinbog. Den første føres af Skipperen eller under hans Tilsyn og Medansvar af Styrmanden, Maskindagbogen under Skipperens Tilsyn og Medansvar af Maskin- mesteren. De føres i kronologisk Orden, i Havn for hvert Døgn, i Søen for hver Vagt. Der kan optages en foreløbig Kladde, men denne skal